รองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา เลื่อนฉวี

ประวัติการศึกษา

The Summer Program in United States Law and Legal Institutions” University of Wisconsin – Madison Law School, Wisconsin, U.S.A. 2002.
“The International Symposium on Intellectual Property and International Trade in the New Millennium”

ประวัติการทำงาน

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผลงานทางวิชาการ

กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง สำนักพิมพ์วิญญูชน 2552
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กฎหมายสหภาพยุโรป สำนักพิมพ์วิญญูชน 2548