รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

ประวัติการศึกษา

อาจารย์กิตติศักดิ์ ปรกติ เป็นชาวชุมพรแต่กำเนิด เข้าเรียนระดับมัธยมที่สวนกุหลาบวิทยาลัย และได้รับปริญญาตรีด้านกฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยนั้น เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาโท ก็ไปศึกษากฎหมายระดับปริญญาเอกที่กรุงบอนน์เยอรมนี โดยได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิฟรีดดริก-เอแบร์ตของเยอรมัน จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมชั้นสูงสุด (summacum laude)

ประวัติการทำงาน

“หลังจากนั้นกลับมาสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเดิมไม่นานก็ได้รับทุนวิจัยในเยอรมันจากมูลนิธิอเล็กซานเดอร์ ฟอน ฮุมโบลต์ (Alexander-
von-Humboldt Foundation) เป็นนักกฎหมายไทยคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นวิเทศสมาชิกของสมาคมกฎหมายเปรียบเทียบของเยอรมัน ต่อมาได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่นให้ไปรับราชการเป็นอาจารย์สอน
ระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนั้น ปัจจุบันสอนวิชากฎหมายหลายวิชาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งหลักกฎหมายแพ่งประวัติศาสตร์กฎหมาย หลักวิชาชีพนักกฎหมาย และนิติปรัชญา มีความสนใจทางวิชาการทั้งเชิงกว้างเชิงลึก ไม่เพียงแต่งานด้านกฎหมาย
ยังมีบทบาทเชื่อมโยงองค์ความรู้หลากหลายมิติ ได้รับเชิญไปร่วมงานวิชาการ
ระดับนานาชาติหลายต่อหลายครั้ง ล่าสุดได้รับอิสริยาภรณ์ The Great of
Merit-Commander’s จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน”