รศ.มัทยา จิตติรัตน์

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย