รวินท์ ลีละพัฒนะ

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
LL.M.,University of Bristol (UK)
ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

ประวิติการทำงาน

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย