ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล

ประวัติการศึกษา

น.บ.(ธรรมศาสตร์)
DEA de Droit public, I’Universite de Paul Cezanne (Aix-Marseille III) France

ประวัติการทำงาน

นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย