ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อประสานงานและบังคับใช้กฎหมายภายใต้ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีฯ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ”
“ที่ปรึกษาดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

” • อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (2552-2559)
• รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
• คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
• ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
• ผู้ประเมินบทความวารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อาจารย์พิเศษรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย และรายวิชากฎหมายสัญญาและละเมิด
ชั้นสูง มหาวิทยาลัยศรีปทุม “