ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณาวดี ปิ่นแก้ว

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Law (Business Law) International Program, Chulalongkorn University
Master II en Droit Prive, (Mention Assez Bien) L’Universit de Nantes, France
Docteur en Droit Prive (Mention Trs Honorable avec Flicitations du Jury), L’Universit de Nantes, France

ประวัติการทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย