ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๔๐
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโททางกฎหมาย มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโททางกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอกทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ผู้สอนรายวิชา ประวัติศาสตร์กฎหมาย, ประวัติศาสตร์กฎหมายสมัยใหม่
กฎหมายอาญาภาคความผิด, อาชญาวิทยา, กฎหมายลักษณะบุคคล, จริยธรรม
สำหรับนักกฎหมาย, วิธีวิทยาการวิจัยทางกฎหมาย”
รองเลขาธิการ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา