ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา โรงเรียนเมธีวุฒิกร
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยพายัพ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (น.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2541 – 2558
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2547 – 2549
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาตรี) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2550 – 2553
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2553 – 2556
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาตรี) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2557 – 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน