ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทนายความรุ่นที่ 25
นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้สอนรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย นิติปรัชญา กฎหมายลักษณะมรดก กฎหมายและจริยธรรม กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายภาษีอากร (หลักสูตรนานาชาติ)

 

ผลงานทางวิชาการ

ดวงเด่น นาคสีหราช. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561
ดวงเด่น นาคสีหราช และพงศ์กานต์ คงศรี. คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561