ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยานิพนธ์ดีเด่น) สาขากฎหมายระหว่างประเทศ คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้บรรยายวิชากฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ
ผู้บรรยายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
ผู้บรรยายรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล