ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า

ประวัติการศึกษา

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประวัติการทำงาน

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก สาขานิติศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
“รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ระดับคณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙
รางวัลเกียรติภูมินิติโดม รุ่น ๒๕๔๘ โดยสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑”
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ประจำปี ๒๕๖๑
วิชาที่สอน กฎหมายมหาชนเบื้องต้น, กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน, กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ, ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ, ฯลฯ