ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเทพ เมืองแสน

ประวัติการศึกษา

น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ม.(กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ

ประวัติการทำงาน

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและวิจัย