ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พิทักษ์เผ่าสกุล

ประวัติการศึกษา

น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ม.(กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย สมัย 54) สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ

ประวัติการทำงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม