ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน สำนักระงับข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลากา

ประวิติการทำงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น