ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ประกาศนียบัตรทนายความ สำนักศึกษาอบรมสภาทนายความ รุ่นที่ 14
ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 54 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายเพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบันกำลังศึกษานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการทำงาน

กองบรรณาธิการ วารสารกระบวนการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
กองบรรณาธิการ วารสารกฎหมายกับคุณภาพชีวิต ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผลงานทางวิชาการ

สังคมกับกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2554. สำนักพิมพ์วิญญูชน : กรุงเทพฯ.
“ระบบกฎหมายพื้นฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 4 (2560). จัดพิมพ์โดยศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (แต่งร่วม)”
หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ. พิมพ์ครั้งที่ 2 มิถุนายน 2557. สำนักพิมพ์วิญญูชน : กรุงเทพฯ.
“หลักกฎหมายธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 4 (2560). จัดพิมพ์โดยศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (แต่งร่วม)
คู่มือกฎหมายที่ดิน. พิมพ์ครั้งที่ 2 (2559). สำนักพิมพ์วิญญูชน : กรุงเทพฯ.”