ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จังหวัดพะเยา
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง(พ.ศ. 2545)
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2550)

 

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน)