นายอภิรัฐ บุญทอง

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนนครสวรรค์ ปี 2541-2543
นิติศาสตรบัณฑิต : มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2544-2547
ประกาศนียบัตร : วิชาว่าความ สภาทนายความ ปี 2548
ประกาศนียบัตร : การกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา สถาบันพระปกเกล้า
เนติบัณฑิตไทย : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2548 – 2549
นิติศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) ปี 2552 – 2556

ประวัติการทำงาน

นิติกร:สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง เมษายน2549 – พฤษภาคม 2551
นิติกร : สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 3 ปี 2552
ติวเตอร์ : สถาบันติวกฎหมายเอกชน ปี 2553 – 2555
ผู้ช่วยผู้พิพากษา : สำนักงานศาลยุติธรรม กันยายน 2556 – กันยายน 2557
ผู้พิพากษาประจำศาล ช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ปี 2558
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยภูมิ เมษายน 2559 – มีนาคม 2561
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เมษายน 2561 – ปัจจุบัน