ธรรมนิตย์ สุมันตกุล

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
เนติบัณฑิตไทย
หลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา รุ่นที่ 1
หลักสูตร International Programme in Legislative Drafting ณ ประเทศอินเดีย
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสำนักงานก.พ. หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 52
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2550 - 2551

 

ประวัติการทำงาน

เลขานุการกรรมการร่างกฎหมาย
เลขานุการกรรมการกฤษฎีกา
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน
ผู้อำนวยการกองยกร่างกฎหมาย
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง
กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ)
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารระดับสูง)
“ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหารพนักงานราชการ
กรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
ที่ปรึกษากฎหมายสถาบันบริหารจัดการที่ดิน (องค์การมหาชน)
ประธานอนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายในคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
ประธานอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพีอเกษตรกรรม
ประธานอนุกรรมการจัดทำและปรับปรุงข้อบังคับและกฎระเบียบของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและประธานกรรมการ
กรรมการบริหารสถาบันบริหารจัดการที่ดิน(องค์การมหาชน)
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยบูรพา
กรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (คณะที่ 4)  (ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสาธารณสุข)
กรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
กรรมการเพื่อพิจารณากำหนดนโยบายการเปิดเสรีการให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียม ฯลฯ