ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขากฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
(Docteur en droit public), Université Toulouse I – Capitole,
ประเทศฝรั่งเศส (2557)
นิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขากฎหมายมหาชน (Master II – Droit public
fondamental), Université Toulouse I – Capitole, ประเทศฝรั่งเศส (2555)
ประกาศนียบัตรด้านภาษาฝรั่งเศส (ระดับ C1), (Diplôme d’études françaises),
Institut de Touraine, ประเทศฝรั่งเศส (2554)
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2553)

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(บรรยายวิชาหลักกฎหมายมหาชน, วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ และวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ) (2560 – ปัจจุบัน)
อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง) (2559 – ปัจจุบัน)
อาจารย์พิเศษภาควิชานตินิศาสตร์ คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ) (2561 – ปัจจุบัน)
ผู้บรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.) (2559)
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (บรรยายวิชาหลักกฎหมายมหาชน, วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง,
วิชากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ) (2558 – 2560)
วิจัย : การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งสถาบันพระปกเกล้า,กรุงเทพฯ, 2560
วิจัย : การประกันความมั่นคงแห่งรัฐธรรมนูญ (ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2มกราคม – มิถุนายน 2560)
บทความ : รูปแบบการสถาปนารัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีการสถาปนารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, Liber amicorum Vishnu Varunyou, สำนักพิมพ์นิติธรรม, กรุงเทพฯ, 2560

ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ : Le contentieux des élections politiques en Thaïlande,Presses de Université Toulouse I – Capitole, Toulouse, France, 2559
หนังสือ : กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ และระบอบประชาธิปไตย, สำนักพิมพ์วิญญูชน, กรุงเทพฯ, 2559
บทความ : แนวคิดในการปฏิรูประบบกฎหมายปกครองอิตาลีของ SabinoCassese : แนวทางพัฒนากฎหมายปกครองไทย, วารสารวิชาการศาลปกครองปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2555), กรุงเทพฯ, 2555