ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา/อาจารย์ประจ า คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”