จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ

ประวัติการศึกษา

 

ประวัติการทำงาน

คณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์