จินตนา พนมชัยชยวัฒน์

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร