บทความใหม่

“คดีทายาทกระทิงแดง : จะปฏิรูปตำรวจและอัยการอย่างไร”

สสส. เสวนาทัศนะ “คดีทายาทกระทิงแดง : จะปฏิรูปตำรว […]

เสวนา ๙๐ ปี ศ.ดร.อมร ๘๘ ปี ประชาธิปไตย สังคมไทยยังหลงทา […]

  ขอเชิญร่วมฟังเสวนา แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับการจัดโครงส […]

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เจ้าพระ […]

 • All
 • Uncategorized

“คดีทายาทกระทิงแดง : จะปฏิรูปตำรวจและอัยการอย่างไร”

สสส. เสวนาทัศนะ “คดีทายาทกระทิงแดง : จะปฏิรูปตำรว […]

 • All
 • Uncategorized

เสวนา ๙๐ ปี ศ.ดร.อมร ๘๘ ปี ประชาธิปไตย สังคมไทยยังหลงทา […]

  ขอเชิญร่วมฟังเสวนา แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับการจัดโครงส […]

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เจ้าพระ […]

หนังสือใหม่

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  สรุปหลักกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ (ฉบับพร้อมสอบ)
  **จัดส่ง 17 สิงหาคม 2563**
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช ฿ 280.00 ฿ 252.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 ความเบื้องต้น
  บทที่ 2 ความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระทำของตนเอง
  บทที่ 3 ความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่น
  บทที่ 4 ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดขึ้นจากทรัพย์
  บทที่ 5 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
  บทที่ 6 อายุความฟ้องเรียกค่าเสียหาย
  บทที่ 7 นิรโทษกรรม
  บทที่ 8 จัดการงานนอกสั่ง
  บทที่ 9 ลาภมิควรได้
  สรุปแผนผัง (Mapping) ตัวบท

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. เดือนเด่น นาคสีหราช
  รหัสสินค้า : 9786162699238
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 300
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
  **จัดส่ง 14 สิงหาคม 2563**
  โดย ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์
  รหัสสินค้า : 9786162699313
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 5ฺ00 กรัม
  จำนวนหน้า : 280
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 13 : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงาน ในการออกหมายเรียก หมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การจำคุก การค้น การปล่อยชั่วคราว
  **จัดส่ง 7 สิงหาคม 2563**
  โดย ศาสตราจารย์ พล.ต.ต. ดร. จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช ฿ 360.00 ฿ 324.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 หมายเรียก (SUMMONS)
  บทที่ 2 หมายอาญา (CRIMINAL WARRANTS).
  บทที่ 3 การจับ (ARREST)
  บทที่ 4 การควบคุม (KEEP IN CUSTODY)
  บทที่ 5 การขัง (DETENTION)
  บทที่ 6 การจำคุก (IMPRISONMENT)
  บทที่ 7 การค้น (SEARCH)
  บทที่ 8 การปล่อยชั่วคราว (PROVISIONAL RELEASE)
  ภาคผนวก (APPENDIX)
  – กฎกระทรวง
  – ระเบียบ
  – คำสั่ง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ พล.ต.ต. ดร. จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช
  รหัสสินค้า : 9786162699306
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 504
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง โดย ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร ฿ 220.00 ฿ 209.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ข้อความเบื้องต้น
  ภาค ๑ บ่อเกิดแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ
  ตอนที่ ๑
  สนธิสัญญา
  ภาคผนวก
  ตอนที่ ๒
  จารีตประเพณี
  ตอนที่ ๓
  หลักกฎหมายทั่วไป
  ภาค ๒ รัฐ

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786164880870
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 192 หน้า
  ขนาด : 26 × 18.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  วิถีชีวิตใหม่ วิถีไทย
  **จัดส่ง 7 สิงหาคม 2563**
  โดย ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ฿ 32.00 ฿ 28.80

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162699290
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 150 กรัม
  จำนวนหน้า : 40
  ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
  พิมพ์  : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
  **จัดส่ง 7 สิงหาคม 2563**
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน ฿ 100.00 ฿ 90.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  1.เคล็ดลับในการศึกษาวิชากฎหมาย
  2.ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
  3.ลักษณะของข้อสอบที่ถามในทางทฤษฎี (ข้อสอบบรรยาย)
  4.การจับประเด็นข้อสอบบรรยาย
  5.แนวการเขียนตอบข้อสอบบรรยาย
  6.ลักษณะของข้อสอบอุทาหรณ์
  7.การจับประเด็นข้อสอบอุทาหรณ์
  8.แนวการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
  9.แบบฝึกหัดการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
  10.แนวคำตอบ

  รหัสสินค้า : 9786162699276
  ผู้แต่ง :  รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวน : 160
  ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 15 : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ โดย ปัญญา ถนอมรอด ฿ 330.00 ฿ 313.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – ยืม
  – ยืมใช้คงรูป
  – ยืมใช้สิ้นเปลือง
  – ค้ำประกัน
  – จำนอง
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ปัญญา ถนอมรอด
  รหัสสินค้า : 9786164040793
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 434 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 15  :  2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช ฿ 230.00 ฿ 207.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 :  ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 :  บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 3 :  สนธิสัญญา
  บทที่ 4 :  ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในของรัฐ
  บทที่ 5 :  บุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 6 :  เขตอำนาจของรัฐ
  บทที่ 7 :  ความคุ้มกันจากเขตอำนาจรัฐ

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  :
  9786162699269
  ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช 

  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก600 กรัม
  จำนวนหน้า234 หน้า
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 บทนำ
  ภาคที่ 1 กฎหมายโรมัน
  บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมายโรมัน
  บทที่ 3 กฎหมายวิธีสบัญญัติและกฎหมายสารบัญญัติโรมัน
  บทที่ 4 ประมวลกฎหมายของจัสติเนียน
  ภาค 2 Ius Commune
  บทที่ 5 การฟื้นคืนชีพของกฎหมายโรมันและสำนักศึกษากฎหมายโรมันในอิตาลี
  บทที่ 6 กฎหมายโรมันในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ถึง 18
  บทที่ 7 การจัดทำประมวลกฎหมายสมัยใหม่ในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19
  ภาค 3 การสร้างระบบกฎหมายซีวิลลอว์ในประเทศไทย
  บทที่ 8 การปฏิรูปกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลตะวันตก
  บทที่ 9 พระยามานวราชเสวีกับการสร้างระบบกฎหมายซีวิลลอว์ในประเทศไทย
  บทที่ 10 ความเข้าใจผิดขั้นพื้นฐานในการร่างประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น
  บทที่ 11 บทส่งท้าย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
  รหัสสินค้า : 9786162699177
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 312
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์ ฿ 300.00 ฿ 285.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 บททั่วไป
  บทที่ 2 ลักษณะและการจัดตั้งบริษัท
  บทที่ 3 ทุน
  บทที่ 4 ผู้ถือหุ้นและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  บทที่ 5 กรรมการ
  บทที่ 6 หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
  บทที่ 7 การควบบริษัท
  บทที่ 8 การแปรสภาพบริษัท
  บทที่ 9 การเลิกบริษัทและการชำระบัญชี

  รายละเอียด
  รหัสหนังสือ : 9786164880382
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์
  จำนวนหน้า : 360
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดย นายอภิรัฐ บุญทอง ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่าเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่เข้าสอบในสนามสอบคัดเลือกเข้ารับราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ใช้ศึกษาทำความเข้าใจในเวลาที่น้อยลง แต่เนื้อหาสาระที่ใช้ในการสอบยังมีอยู่ครบถ้วน อีกทั้งการจัดเรียงหัวข้อยังเป็นไปตามหมวดของกฎหมายตามลำดับง่ายต่อการทำความเข้าใจ คำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อประกอบการศึกษาได้ถูกค้นจนเป็นปัจจุบัน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  อภิรัฐ บุญทอง
  รหัสสินค้า : 9786162699245
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 224
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ฿ 480.00 ฿ 432.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความสัมพันธ์ของกฎหมายลักษณะหนี้กับกฎหมายลักษณะอื่น
  บทที่ 2 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะหนี้
  บทที่ 3 ความคิดพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางหนี้ในระบบกฎหมายไทย
  บทที่ 4 ประเภทของหนี้
  บทที่ 5 การเปลี่ยนตัวบุคคลของหนี้
  บทที่ 6 ผลธรรมดาของหนี้ : การปฏิบัติการชำระหนี้
  บทที่ 7 ผลธรรมดาของหนี้ : การไม่ชำระหนี้
  บทที่ 8 การกำหนดค่าเสียหาย
  บทที่ 9 ผลธรรมดาของหนี้ : การควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้
  บทที่ 10 ผลพิเศษของหนี้
  บทที่ 11 ความระงับแห่งหนี้

  รายละเอียด
  รหัสหนังสือ : 9786162699191
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
  จำนวนหน้า : 556
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,100 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หลักและคำพิพากษากฎหมายลักษณะพยานหลักฐานคดีแพ่ง/คดีอาญา โดย สหรัฐ กิติ ศุภการ ฿ 350.00 ฿ 332.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  พยานหลักฐานในคดีแพ่ง
  ข้อพิจารณาเบื้องต้น
  หมวด ๑
  หลักทั่วไป
  หมวด ๒
  ว่าด้วยการมาศาลของพยานและการซักถามพยาน
  หมวด ๓
  การนำพยานเอกสารมาสืบ
  หมวด ๔
  การตรวจและการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโดยศาล
  บทตัดพยานตามกฎหมายอื่น
  พยานหลักฐานในคดีอาญา
  ข้อพิจารณาเบื้องต้น
  หมวด ๑
  หลักทั่วไป
  หมวด ๒
  พยานบุคคล
  หมวด ๓
  พยานเอกสาร
  หมวด ๔
  พยานวัตถุ
  หมวด ๕
  ผู้เชี่ยวชาญ
  คำถามท้ายเล่ม


  รายละเอียด

  ชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ
  รหัสสินค้า : 9786165687133
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 608 หน้า
  ขนาด : 17×23 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คู่มือหนทางแก้ เมื่อขาดนัดยื่นคำให้การ ขาดนัดพิจารณาและวิธีการขอให้พิจารณาคดีใหม่ โดย ดร.จิตฤดี วีระเวสส์ ฿ 270.00 ฿ 256.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ ๑
  ความเบื้องต้น
  บทที่ ๒
  การขาดนัดยื่นคำให้การ
  บทที่ ๓
  การสืบพยานกรณีจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ
  บทที่ ๔
  ทางแก้ของจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การ
  บทที่ ๕
  การขออนุญาตยื่นคำให้การก่อนศาลพิพากษาคดี
  บทที่ ๖
  การขอให้พิจารณาคดีใหม่หลังมีคำพิพากษาให้แพ้คดีเพราะขาดนัดยื่นคำให้การ
  บทที่ ๗
  การพิจารณาพิพากษาคดีที่จำเลยบางคนขาดนัดยื่นคำให้การ
  บทที่ ๘
  คดีที่โจทก์ขาดนัดยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้ง
  บทที่ ๙
  การขาดนัดพิจารณา
  บทที่ ๑๐
  การขอให้พิจารณาคดีใหม่เพราะขาดนัดพิจารณา
  ภาคผนวก
  ลักษณะ ๒
  ภาค ๔

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร. จิตฤดี วีระเวสส์
  รหัสสินค้า : 9789742037871
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 280 หน้า
  ขนาด : 18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  การขออนุญาตฎีกา โดย ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 120.00 ฿ 114.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  การขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง
  ภาคผนวก
  การขออนุญาตฎีกาในคดียาเสพติด
  ภาคผนวก
  การขออนุญาตฎีกาในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
  รหัสสินค้า :
  9789742037772
  รูปแบบ :
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  250 กรัม
  จำนวนหน้า :
  112 หน้า
  ขนาด :
  18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 :
  มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คนไม่ใช่ เขียนตอบอะไรก็ผิด โดย นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร ฿ 150.00 ฿ 135.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1
  ตัวอย่างการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องในระดับชั้นปริญญาตรี
  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  กฎหมายปกครอง  กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  บทที่ 2 ตัวอย่างการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องในระดับชั้นสนามสอบของเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา
  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  กฎหมายปกครอง  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  บทที่ 3 คำถามคำตอบที่…สงสัยเกี่ยวกับการเขียนตอบ..
  ถามตอบเกี่ยวกับการเขียนตอบข้อสอบ
  ถ้อยคำที่มักเขียนผิดในการเขียนตอบข้อสอบ
  ภาพตัวอย่างการเขียนตอบที่ผิด
  เกมบิงโก
  **พิมพ์ครั้งที่ 4 เพิ่มเติมรายละเอียดของการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องเล็กน้อย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
  รหัสสินค้า : 9786162699184
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 184
  ขนาด : 14.5×21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบาย เช่าทรัพย์ – เช่าซื้อ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 400.00 ฿ 360.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  เช่าทรัพย์ (Hire of Property)

  1. มูลเหตุในการเช่าทรัพย์สิน
  2. สัญญาเช่าทรัพย์เป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่ง
  3. ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน (มาตรา 537)
  4. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์กับสัญญาประเภทอื่นๆ
  5. คำมั่นจะให้เช่า
  6. หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่า (มาตรา 538)
  7. บุคคลหลายคนอ้างสิทธิตามสัญญาเช่าต่างรายในทรัพย์สินที่เช่าเดียวกัน
  8. หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
  9. หน้าที่ของผู้เช่า
  10. ความระงับของสัญญาเช่า
  11. อายุความฟ้องร้องคดีเกี่ยวแก่สัญญาเช่า
  12. สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา
  เช่าซื้อ (Hire-Purchase)
  1. มูลเหตุในการทำสัญญาเช่าซื้อ
  2. สัญญาเช่าซื้อคืออะไร และสาระสำคัญของสัญญาเช่าซื้อมีอะไรบ้าง
  3. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าซื้อและสัญญาประเภทอื่นๆ
  4. แบบของสัญญาเช่าซื้อ
  5. ความระงับของสัญญาเช่าซื้อ
  6. อายุความฟ้องร้องคดี
  การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
  การคุ้มครองผู้บริโภคในการทำสัญญาเช่าทรัพย์และสัญญาเช่าซื้อตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  รหัสสินค้า9786162699207
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า468
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 22 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน โดย ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ ฿ 540.00 ฿ 486.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ปฐมบท
  ภาค 1 ความเป็นมาของกฎหมายมหาชน

  บทที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน
  ภาค 2 ทฤษฎีและแนวความคิดกฎหมายมหาชน
  บทที่ 2
    ทฤษฎีและแนวความคิดกฎหมายมหาชนที่สำคัญ
  ภาค 3 บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
  บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
  บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร
  บทที่ 3
  รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร
  บทที่ 4 กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ
  บทที่ 5 กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายของฝ่ายบริหาร
  บทที่ 6 สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ
  บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายมิได้บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร
  บทที่ 7
  แนวคำพิพากษากับการตีความกฎหมายโดยศาล
  บทที่ 8 การตีความกฎหมายโดยองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ศาล
  บทที่ 9 กฎหมายจารีตประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 10 ธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 11 หลักทั่วไปของกฎหมาย
  ปัจฉิมบท หลักความชอบด้วยกฎหมาย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
   
  ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
  รหัสสินค้า : 9786162699221
  รูปแบบ : สันโค้ง ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  จำนวนหน้า : 568 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายอาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563) โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ฿ 360.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  อั้งยี่
  ซ่องโจร
  มั่วสุมกัน
  ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายแก่ประชาชน
  ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
  ความผิดเกี่ยวกับการปลอมดวงตรา
  ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
  ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
  ความผิดเกี่ยวกับการค้า
  ความผิดเกี่ยวกับเพศ
  ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย
  ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
  ฆ่าผู้อื่นในเหตุฉกรรจ์
  ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
  กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
  ทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
  ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส
  ชุลมุนต่อสู้
  ทำให้แท้งลูก
  ความผิดต่อเสรีภาพ
  เอาคนลงเป็นทาส
  จับคนไปเรียกค่าไถ่
  พรากเด็กหรือผู้เยาว์
  หมิ่นประมาท
  ลักทรัพย์
  วิ่งราวทรัพย์
  กรรโชก
  รีดเอาทรัพย์
  ชิงทรัพย์
  ปล้นทรัพย์
  ฉ้อโกง
  ฉ้อโกงประชาชน
  ฉ้อโกงแรงงาน
  ฉ้อโกงค่าอาหาร ค่าโรงแรม
  โกงเจ้าหนี้
  ยักยอก
  รับของโจร
  ทำให้เสียทรัพย์
  บุกรุก
  ความผิดเกี่ยวกับศพ
  ลหุโทษ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
  รหัสสินค้า :
  9786165687324
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
   1,000 กรัม
  จำนวนหน้า :
  601 หน้า
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยระยะเวลาและอายุความ โดย ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ ฿ 350.00 ฿ 332.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  หมวดที่ 1 ระยะเวลา
  บทที่ 1
  ข้อความเบื้องต้น
  บทที่ 2
  ขอบเขตการใช้บังคับบทบัญญัติว่าด้วยระยะเวลา
  บทที่ 3
  การคำนวณระยะเวลา
  บทที่ 4
  ระยะเวลาที่กำหนดเป็นหน่วยเวลาที่สั้นกว่าวัน
  บทที่ 5
  ระยะเวลาที่กำหนดเป็นวัน
  บทที่ 6
  ระยะเวลาที่กำหนดเป็นหน่วยเวลาที่ยาวกว่าวัน
  บทที่ 7
  ระยะเวลาที่กำหนดเป็นส่วนของหน่วยเวลาและแบบผสม
  บทที่ 8
  การสิ้นสุดของระยะเวลาที่ตรงกับวันหยุด
  บทที่ 9
  ระยะเวลาที่ขยายออกไป
  บทที่ 10
  วันที่เกี่ยวกับทางคดีความ ทางราชการ หรือทางธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม
  บทที่ 11
  ข้อยกเว้นการบังคับใช้บทบัญญัติว่าด้วยระยะเวลา
  หมวดที่ 2 อายุความ
  บทที่ 1
  ข้อความเบื้องต้น
  บทที่ 2
  ความหมายของอายุความ
  บทที่ 3
  เหตุผลของกฎหมายในเรื่องอายุความ
  บทที่ 4
  ประเภทของอายุความ
  บทที่ 5
  กำหนดอายุความทั่วไป
  บทที่ 6
  การเริ่มนับอายุความ
  บทที่ 7
  อายุความสะดุดหยุดลง
  บทที่ 8
  การขยายหรือย่นหรืองดใช้อายุความ
  บทที่ 9
  อายุความครบกำหนด
  บทที่ 10
  การสละประโยชน์แห่งอายุความ
  บทที่ 11
  การยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้
  บทที่ 12
  เรื่องเกี่ยวเนื่องกับอายุความ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์
  รหัสสินค้า
  9786164880948
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า360 หน้า
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 11 : มิถุนายน 2563 (แก้ไขปรับปรุง)

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  เทคนิคการเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย โดย เกียรติยศ ศักดิ์แสง ฿ 80.00 ฿ 76.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ความนำ
  ปัญหาการเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย
  ขั้นตอนหรือวิธีการศึกษาวิชากฎหมาย
  การเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย
  1. หลักเกณฑ์การตรวจและให้คะแนนข้อสอบวิชากฎหมาย
  2. ประเภทข้อสอบวิชากฎหมาย
  3. หลักเกณฑ์เบื้องต้นการเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย
  4. ข้อพิจารณาเปรียบเทียบเกี่ยวกับวิธีการตอบข้อสอบวิชากฎหมาย
  5. รูปแบบหรือลีลาการเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย
  6. เทคนิคในการอ่านข้อสอบวิชากฎหมายและการหาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย
  บทส่งท้าย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : เกียรติยศ ศักดิ์แสง
  รหัสสินค้า : 9786165686600
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 150 กรัม
  จำนวนหน้า : 96 หน้า
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม. 
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ทางลัดพิชิตตั๋วทนาย โดย วชิรา วราวรวัฒน์ ฿ 159.00 ฿ 151.05

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  หลักการเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
  วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
  หลักการเขียนคำฟ้อง
  หลักการเขียนคำให้การ
  หลักการเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลง
  วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลง
  หลักการเขียนคำร้องขอคดีไม่มีข้อพิพาท
  วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนคำร้องขอคดีไม่มีข้อพิพาท
  หลักการเขียนสัญญาประนีประนอมยอมความ
  วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนสัญญาประนีประนอมยอมความ
  หลักการเขียนใบแต่งทนายความ
  วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนใบแต่งทนายความ
  หลักการเขียนสัญญา
  วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนสัญญา
  หลักการเขียนหนังสือทั่วไป
  วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนหนังสือทั่วไป
  หลักการเขียนพินัยกรรม
  วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนพินัยกรรม
  หลักการเขียนหนังสือมอบอำนาจ ใบมอบฉันทะ
  วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนหนังสือมอบอำนาจ ใบมอบฉันทะ
  หลักการเขียนคำร้องทุกข์
  วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนคำร้องทุกข์
  หลักการเขียนบัญชีพยาน
  วิเคราะห์ข้อสอบหลักการเขียนบัญชีระบุพยาน
  แนวข้อสอบอัตนัย
  แนวข้อสอบปรนัย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : วชิรา วราวรวัฒน์
  รหัสสินค้า : 9786163355676
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 231
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม. 
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : ปรับปรุงครั้งล่าสุด 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act B.E. 2562) (PDPA A.D. 2019) โดย ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง ฿ 120.00 ฿ 114.00

  บทบัญญัติ/สารบัญ
  บทที่ ๑ เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  บทที่ ๒ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  บทที่ ๓ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  บทที่ ๔ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  บทที่ ๕ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  บทที่ ๖ การร้องเรียน
  บทที่ ๗ ความรับผิดทางแพ่ง
  บทที่ ๘ บทกำหนดโทษ
  บทที่ ๙ บทเฉพาะกาล
  ภาคผนวก
  – พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
  – ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓
  – พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง
  รหัสสินค้า : 9789742037901
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 148
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม. 
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ดูแลชีวิตและทรัพย์สินอย่างไรให้หายห่วง โดย ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ฿ 24.00 ฿ 21.60

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ดูแลชีวิตและทรัพย์สินอย่างไรให้หายห่วง
  ๑. ปลายทางชีวิต ทำไมต้องวางแผนดูแล
  ๒. ดูแลจิตสุดท้ายอย่างไร ให้เกิดการตายดี
  ๓. การบริจาคอวัยวะและร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
  ๔. กรณีเสียชีวิตที่บ้านจะต้องดำเนินการอย่างไร
  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน
  การทำพินัยกรรมและความสามารถในการทำพินัยกรรม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
  รหัสสินค้า : 9786162699092
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 150 กรัม
  จำนวนหน้า : 32
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม. 
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบ : ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ตั้งแต่ พ.ศ.2519 ถึงปัจจุบัน โดย รชฏ เจริญฉ่ำ ฿ 400.00 ฿ 380.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2519
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2520
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2522
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2523
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2526
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2529
  ข้อสอบคัดเลือกพร้อมธงคำตอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2530
  ข้อสอบคัดเลือกพร้อมธงคำตอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2531
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2533
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2536
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2541
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2542
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2544
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2546
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2546/2
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2547
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2548
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2550
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2554
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2557
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559
  ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2560

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รชฏ เจริญฉ่ำ
  รหัสสินค้า : 9786162604386
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,200 กรัม
  จำนวนหน้า : 746
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม. 
  พิมพ์ครั้งที่ : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการรับขนของทางทะเลและการประกันภัยทางทะเล โดย ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ ฿ 290.00 ฿ 275.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ข้อความเบื้องต้น
  ภาค ๑ การรับขนของทางทะเล (Carriage of Goods by Sea)
  ภาค ๒ การประกันภัยทางทะเล
  พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔
  Hague Rules 1924
  Hague – Visby Rules 1968, 1979
  Hamburg Rules 1978
  พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘
  คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
  รหัสสินค้า : 9786164040724
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 850 กรัม
  จำนวนหน้า : 448
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม. 
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : มีนาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  พจนานุกรมกฎหมาย โดย ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ ไปรคุปต์) ฿ 360.00 ฿ 324.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ก – ฮ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ ไปรคุปต์)
  รหัสสินค้า : 9786162699160
  รูปแบบปกแข็ง
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 432
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม. 
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ความรู้ทั่วไปและหลักการพื้นฐานทางกฎหมาย โดย รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม ฿ 260.00 ฿ 234.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1
  ความเป็นมา ความหมายของกฎหมาย
  บทที่ 2
  ลักษณะและประเภทของกฎหมาย
  บทที่ 3
  ระบบกฎหมายและบ่อเกิดของกฎหมาย
  บทที่ 4
  ลำดับ/ศักดิ์ของกฎหมายและขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย
  บทที่ 5
  สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ อำนาจ ความรับผิด
  บทที่ 6
  กฎหมายมหาชน
  บทที่ 7
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 8
  ความรู้ทั่วไปด้านกระบวนการยุติธรรม
  บทที่ 9
  การใช้และการตีความกฎหมาย
  บทที่ 10
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บทที่ 11
  คำแนะนำสำหรับการเรียนนิติศาสตร์
  บทที่ 12
  การตอบข้อสอบกฎหมาย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
  รหัสสินค้า : 9786162699153
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวนหน้า : 300
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม. 
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 240.00 ฿ 216.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาคหนึ่ง ลักษณะกฎหมายมหาชน

  ข้อความเบื้องต้น
  บทที่ 1 การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
  บทที่ 2 ประโยชน์มหาชน
  บทที่ 3 กฎหมายมหาชนในรัฐสมัยใหม่
  บทที่ 4 การแบ่งแยกสาขาของกฎหมายมหาชน
  ภาคสอง  ลักษณะกฎหมายมหาชน
  ข้อความเบื้องต้น
  หมวด 1 รัฐ : พิเคราะห์ในแง่ประวัติศาสตร์
  บทที่ 1 การอุบัติขึ้นและวิวัฒนาการของรัฐ
  บทที่ 2 รัฐสมัยใหม่
  ภาคสาม  การจัดระเบียบองค์กรของรัฐ
  บทที่ 1 ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ
  บทที่ 2 องค์กรรัฐ
  บทที่ 3 การกระทำของรัฐ
  ภาคสี่  การกระทำทางปกครอง
  บทที่ 1 การใช้กฎหมายและดุลยพินิจทางปกครอง
  บทที่ 2 นิติกรรมทางปกครอง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  รหัสสินค้า : 9786162699115
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 308
  ขนาด : 14.5 X 21 
  พิมพ์ครั้งที่ 14 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ย่อหลักกฎหมายครอบครัว โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ ฿ 230.00 ฿ 218.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1  การหมั้น
  ส่วนที่ 2  การสมรส
  ส่วนที่ 3  บิดามารดากับบุตร

  รายละเอียด

  ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์   กัมพูสิริ
  รหัสสินค้า9786163145581
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก :  300 กรัม
  จำนวนหน้า176
  ขนาด14.5×21
  พิมพ์ครั้งที่ 17 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๕ ครอบครัว โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ ฿ 490.00 ฿ 465.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 การหมั้น

  ส่วนที่ 1 วิวัฒนาของการหมั้น
  ส่วนที่ 2 การหมั้นในฐานะที่ไม่ใช่สัญญาและการหมั้นที่เป็นสัญญา
  ส่วนที่ 3 การหมั้นในกฎหมายไทย
  บทที่ 2 การหมั้น
  ส่วนที่ 1  การกำหนดเงื่อนไขการสมรสในกฎหมายครอบครัวไทย
  บทที่ 3 ความเป็นโมฆะของการสมรส
  ส่วนที่ 1  เงื่อนไขที่อาจทำให้การสมรสตกเป็นโมฆะ
  ส่วนที่ 2 ผลของการสมรสที่ตกเป็นโมฆะ
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  กัมพูสิริ
  รหัสสินค้า : 9786163145574
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,200 กรัม
  จำนวนหน้า : 548
  ขนาด : 18.5×26
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1
  สิทธิมนุษยชนในการดำเนินคดีอาญา
  บทที่ 1
  สิทธิมนุษยชน
  บทที่ 2
  สิทธิที่จะได้รับการดำเนินคดีอย่างเป็นธรรม
  บทที่ 3
  สิทธิที่จะได้รับความเสมอภาคต่อหน้าศาล และสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย โดยศาลที่อิสระ และเที่ยงธรรม
  บทที่ 4
  สิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์
  บทที่ 5
  สิทธิในการต่อสู้คดีอาญา
  ภาค 2 สิทธิมนุษยชนกับการใช้มาตรการบังคับในคดีอาญา
  บทที่ 6
  หมายเรียกและหมายอาญา
  บทที่ 7
  การจับ
  บทที่ 8
  การค้น
  บทที่ 9
  การควบคุมและการขัง
  บทที่ 10
  การปล่อยชั่วคราว

  แจ้งชำระเงิน
  Line ID : winyu_w
  Facebook : winyuchonbooks

  รหัสสินค้า9786162699139
  ชื่อผู้แต่ง : ปกป้อง ศรีสนิท
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม

  จำนวนหน้า : 192
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ฿ 460.00 ฿ 414.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทนำ นิติเหตุ
  ส่วนที่ 1 ละเมิด
  ส่วนที่ 2 จัดการงานนอกสั่ง
  ส่วนที่ 3 ลาภมิควรได้
  ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบ
  ส่วนที่ 5 ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
  ตามพระราชบัญญัติความรับผิดที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551
  **พิมพ์ครั้งที่ 9 เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกา และเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วน**

  รายละเอียด

  รหัสหนังสือ : 9786162699108
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์
  จำนวนหน้า : 568 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,300 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ตัวแทน-นายหน้า โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 380.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ตัวแทน (Agency)
  บทที่ 2 ตัวแทนค้าต่าง (Commission Agent)
  บทที่ 3 นายหน้า (Brokerage)
  **เพิ่มคำพิพากษาศาลฎีกาปี พ.ศ. 2561 และ 2562 บางส่วนเท่าที่เผยแพร่**

  รายละเอียด
  รหัสหนังสือ : 9786162699054
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  จำนวนหน้า : 420
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 850 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 16 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดย ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1 ภาพรวมและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

  บทที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  บทที่ 2 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายการแข่งขันและกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  บทที่ 3 วัตถุประสงค์และหน้าที่ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  ส่วนที่ 2 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย-พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
  บทที่ 4 กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย-พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
  บทที่ 5 การนิยามตลาดและตลาดที่เกี่ยวข้อง
  บทที่ 6 การใช้อำนาจเหนือตลาด
  บทที่ 7 ความตกลงท่ามกลางธุรกิจที่ก่อให้เกิดการแข่งขันไม่เป็นธรรม
  บทที่ 8 การควบรวมกิจการหรือเข้าครอบงำกิจการ
  บทที่ 9 การค้าที่ไม่เป็นธรรม และการกำกับธุรกิจในการทำข้อตกลงการค้ากับต่างประเทศ
  บทที่ 10 องค์กรบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
  บทที่ 11 กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับกฎหมายกำกับกิจการสาธารณูปโภคเบื้องต้น
  บทที่ 12 กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับอาเซียนเบื้องต้น

  รหัสสินค้า9786162699078
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม

  จำนวนหน้า : 220
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  สัญญาของทางราชการ : กฎหมายเปรียบเทียบ โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 240.00 ฿ 216.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ
  ข้อพิจารณาเบื้องต้น
  บทที่ 1
  สัญญาของทางราชการในระบบกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
  บทที่ 2
  สัญญาของทางราชการในระบบกฎหมายไทย

  รหัสสินค้า9786162699122
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม

  จำนวนหน้า : 272
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2563

หนังสือเปิดเทอม (ปี1)

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
  **จัดส่ง 7 สิงหาคม 2563**
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน ฿ 100.00 ฿ 90.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  1.เคล็ดลับในการศึกษาวิชากฎหมาย
  2.ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
  3.ลักษณะของข้อสอบที่ถามในทางทฤษฎี (ข้อสอบบรรยาย)
  4.การจับประเด็นข้อสอบบรรยาย
  5.แนวการเขียนตอบข้อสอบบรรยาย
  6.ลักษณะของข้อสอบอุทาหรณ์
  7.การจับประเด็นข้อสอบอุทาหรณ์
  8.แนวการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
  9.แบบฝึกหัดการเขียนตอบข้อสอบอุทาหรณ์
  10.แนวคำตอบ

  รหัสสินค้า : 9786162699276
  ผู้แต่ง :  รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวน : 160
  ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 15 : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คนไม่ใช่ เขียนตอบอะไรก็ผิด โดย นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร ฿ 150.00 ฿ 135.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1
  ตัวอย่างการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องในระดับชั้นปริญญาตรี
  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  กฎหมายปกครอง  กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  บทที่ 2 ตัวอย่างการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องในระดับชั้นสนามสอบของเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา
  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  กฎหมายปกครอง  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  บทที่ 3 คำถามคำตอบที่…สงสัยเกี่ยวกับการเขียนตอบ..
  ถามตอบเกี่ยวกับการเขียนตอบข้อสอบ
  ถ้อยคำที่มักเขียนผิดในการเขียนตอบข้อสอบ
  ภาพตัวอย่างการเขียนตอบที่ผิด
  เกมบิงโก
  **พิมพ์ครั้งที่ 4 เพิ่มเติมรายละเอียดของการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องเล็กน้อย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
  รหัสสินค้า : 9786162699184
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 184
  ขนาด : 14.5×21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน โดย ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ ฿ 540.00 ฿ 486.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ปฐมบท
  ภาค 1 ความเป็นมาของกฎหมายมหาชน

  บทที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน
  ภาค 2 ทฤษฎีและแนวความคิดกฎหมายมหาชน
  บทที่ 2
    ทฤษฎีและแนวความคิดกฎหมายมหาชนที่สำคัญ
  ภาค 3 บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
  บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
  บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร
  บทที่ 3
  รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร
  บทที่ 4 กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ
  บทที่ 5 กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายของฝ่ายบริหาร
  บทที่ 6 สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ
  บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายมิได้บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร
  บทที่ 7
  แนวคำพิพากษากับการตีความกฎหมายโดยศาล
  บทที่ 8 การตีความกฎหมายโดยองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ศาล
  บทที่ 9 กฎหมายจารีตประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 10 ธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 11 หลักทั่วไปของกฎหมาย
  ปัจฉิมบท หลักความชอบด้วยกฎหมาย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
   
  ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
  รหัสสินค้า : 9786162699221
  รูปแบบ : สันโค้ง ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  จำนวนหน้า : 568 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 240.00 ฿ 216.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาคหนึ่ง ลักษณะกฎหมายมหาชน

  ข้อความเบื้องต้น
  บทที่ 1 การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน
  บทที่ 2 ประโยชน์มหาชน
  บทที่ 3 กฎหมายมหาชนในรัฐสมัยใหม่
  บทที่ 4 การแบ่งแยกสาขาของกฎหมายมหาชน
  ภาคสอง  ลักษณะกฎหมายมหาชน
  ข้อความเบื้องต้น
  หมวด 1 รัฐ : พิเคราะห์ในแง่ประวัติศาสตร์
  บทที่ 1 การอุบัติขึ้นและวิวัฒนาการของรัฐ
  บทที่ 2 รัฐสมัยใหม่
  ภาคสาม  การจัดระเบียบองค์กรของรัฐ
  บทที่ 1 ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ
  บทที่ 2 องค์กรรัฐ
  บทที่ 3 การกระทำของรัฐ
  ภาคสี่  การกระทำทางปกครอง
  บทที่ 1 การใช้กฎหมายและดุลยพินิจทางปกครอง
  บทที่ 2 นิติกรรมทางปกครอง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  รหัสสินค้า : 9786162699115
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 308
  ขนาด : 14.5 X 21 
  พิมพ์ครั้งที่ 14 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  4 ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ โดย นายอภิรัฐ บุญทอง ฿ 260.00 ฿ 234.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ขั้นตอนที่ 1
  กำหนดเป้าหมาย
  ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน
  ขั้นตอนที่ 3 ลงมือทำ ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม
  ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบตนเอง

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  9786162699085
  ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก450 กรัม

  จำนวนหน้า312
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายมหาชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายและความหมายของกฎหมายมหาชน
  บทที่ 2 การแบ่งแยกกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนและการแบ่งแยกสาขาย่อยของกฎหมายมหาชน
  บทที่ 3 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน
  บทที่ 4 นิติวิธีในทางกฎหมายมหาชน
  บทที่ 5 หลักการพื้นฐานที่สำคัญในทางมหาชน
  บทที่ 6 ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ
  บทที่ 7 องค์กรของรัฐและหลักการจัดระเบียบราชการบริหาร
  บทที่ 8 การจัดทำภารกิจของรัฐ
  บทที่ 9 การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
  บทที่ 10 ระบบศาลในทางมหาชน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
  รหัสสินค้า : 9786162699009
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 196
  ขนาด : 18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  เรียนกฎหมายง่ายนิดเดียว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา ทองขาว ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บันได 6 ขั้นสู่การเรียนกฎหมายให้ประสบความสำเร็จ
  บันไดขั้นที่ 1 สนุกกับการท่องมาตรา
  บันไดขั้นที่ 2 สนุกกับการอ่านหนังสือ
  บันไดขั้นที่ 3 สนุกกับการเข้าเรียน
  บันไดขั้นที่ 4 สนุกกับการสืบค้นและอ่านคำพิพากษา
  บันไดขั้นที่ 5 สนุกกับการทำสรุปเนื้อหา
  บันไดขั้นที่ 6 สนุกกับการฝึกเขียนตอบข้อสอบ
  บทส่งท้าย เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการเป็นนักกฎหมายที่ประสบความสำเร็จ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วย
  ศาสตราจารย์ เจษฎา ทองขาว
  รหัสสินค้า : 9786162698651
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 236
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ภาคก่อนปฏิรูป โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร ฿ 240.00 ฿ 216.00

  บทนำ
  บทที่ 1 กฎหมายของแว่นแคว้นสำคัญในดินแดนประเทศไทยยุคก่อนกรุงสุโขทัย
  บทที่ 2 กฎหมายในอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรใกล้เคียง
  บทที่ 3 กฎหมายในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี
  บทที่ 4  การปฏิรูปกฎหมายในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์
  บทที่ 5  กฎหมายไทยในรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3

  รหัสสินค้า9786162698262
  ชื่อผู้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชพล ไชยพร

  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก400 กรัม

  จำนวนหน้า : 300
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ความรู้กฎหมายทั่วไป คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ข้อความเบื้องต้น
  บทที่ 1 บทนำ : สังคม รัฐ และ กฎหมาย
  บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมาย
  บทที่ 3 ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย
  บทที่ 4 หมวดหมู่ของกฎหมาย
  บทที่ 5 ประเภทของบัญญัติแห่งกฎหมายลายลักษณ์อักษร
  บทที่ 6 ข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมาย : สิทธิ หน้าที่และคำอื่นๆ
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  รหัสสินค้า : 9786162698491
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 26 : ธันวาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ฿ 400.00 ฿ 360.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : 
  ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
  รหัสสินค้า : 9786162698477
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 460
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 18 : พฤศจิกายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายมหาชนเบื้องต้น โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บททั่วไป แนวทางศึกษากฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  ส่วนที่หนึ่ง กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  บทที่ 1 รัฐ
  บทที่ 2 แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐ
  บทที่ 3 ลักษณะพิเศษของกฎหมายมหาชน
  บทที่ 4 หลักเกณฑ์พื้นฐานของรัฐสมัยใหม่
  ส่วนที่สอง กฎหมายมหาชนแขนงต่างๆ
  บทที่ 5 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 6 กฎหมายปกครอง
  บทที่ 7 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
  บทที่ 8 กฎหมายการคลัง
  บทที่ 9 กฎหมายภาษี

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
  รหัสสินค้า : 9786164880399
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 370 หน้า
  ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ถาม-ตอบ บุคคล : แพ่งหลักทั่วไป โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช ฿ 160.00 ฿ 144.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ส่วนที่ 1  ปรับความคิด
  ส่วนที่ 2  สรุปหลักกฎหมายว่าด้วยบุคคล
  ส่วนที่ 3  แผนภูมิตัวบทพิชิตความเข้าใจ
  ส่วนที่ 4  แนวคำถามคำตอบ

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162698101
  ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวน : 184
  ขนาด : 21 × 14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย โดย ดร. รวินท์ ลีละพัฒนะ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 ความรู้ทั่วไป
  บทที่ 1 บทนำ / บทที่ 2 ประวัติศาสตร์การจัดทำประมวลกฎหมายสมัยใหม่ของไทย / บทที่ 3 ระบบกฎหมาย / บทที่ 4 การแบ่งประเภทของกฎหมาย / บทที่ 5 ที่มาของกฎหมายไทย
  ภาค 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บทที่ 1 บุคคล / บทที่ 2 บุคคล / บทที่ 3 ทรัพย์ ทรัพย์สิน / บทที่ 4 ครอบครัว / บทที่ 5 มรดก / บทที่ 6 เอกเทศสัญญา
  ภาค 3 ความรู้กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
  บทที่ 1 บททั่วไป / บทที่ 2 โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา / บทที่ 3 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญา / บทที่ 4 ความผิดทางอาญาที่น่าสนใจ / บทที่ 5 การกระทำความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท
  ภาค 4 กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย
  บทที่ 1 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเบื้องต้น / บทที่ 2 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเบื้องต้น / บทที่ 3 ระบบศาลไทย
  ภาค 5 กฎหมายพิเศษ
  บทที่ 1 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน / บทที่ 2 กฎหมายลิขสิทธิ์

  Erratum-ใบแก้ข้อผิดพลาด

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ดร. รวินท์ ลีละพัฒนะ
  รหัสสินค้า : 9786162697869
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า224
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : พฤษภาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย โดย ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ฿ 260.00 ฿ 234.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 วิวัฒนาการของกฎหมายโดยทั่วไป
  บทที่ 2 ความสำคัญและความเป็นมาของการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
  บทที่ 3 การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์และการแบ่งยุคประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
  บทที่ 4 ลักษณะสังคม การปกครองและกฎหมายสมัยสุโขทัย
  บทที่ 5 ลักษณะสังคม การปกครองและกฎหมายสมัยอยุธยา
  ฯลฯ
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อติรุจ ตันบุญเจริญ
  รหัสสินค้า : 9786162697586
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 420 กรัม
  จำนวนหน้า : 336
  ขนาด : 14.5×21
  พิมพ์ครั้งที่ 18  :  มกราคม  2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (The Thai Legal History) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเทพ เมืองแสน ฿ 230.00 ฿ 207.00
  • ภาพรวมของประวัติศาสตร์กฎหมาย
  • ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยก่อนการปฏิรูปกฎหมายการศาลและการยุติธรรม
  • การปฏิรูปกฎหมาย การศาลและการยุติธรรม
  • ผลภายหลังจากการปฏิรูประบบกฎหมาย การศาลและการยุติธรรม
  • ธรรมเนียมปฏิบัติของกฎหมายตะวันตก
  • การร่างประมวลกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

  รหัสสินค้า : 9786162696190
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเทพ เมืองแสน 

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 236
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2560

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  การปฏิรูประบบกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลยุโรป โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ฿ 250.00 ฿ 225.00

  วิกฤตการณ์ร.ศ.112ช่วยให้สยามประเทศได้ตระหนักชัดว่าการที่สยามจะรักษาเอกราชไว้ได้นั้นนอกจากจะต้องดำเนินกุศโลบายทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างระมัดระวังแล้วยังจำเป็นต้องวางแผนพัฒนาประเทศปรับปรุงการปกครองและระบบกฎหมายให้ทันสมัยอย่างเอาจริงเอาจังในยุคปัจจุบันเรากำลังก้าวไปสู่ยุคของการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินปรับปรุงศักยภาพการแข่งขันของประเทศและการปรับปรุงโครงสร้างทางสัมคมอย่างขนานใหญ่กฎหมายและนักกฎหมายยังคงมีบทบาทสำคัญในการนี้เป็นอย่างยิ่งและดูเหมือนว่าสังคมกำลังเรียกร้ององค์ความรู้และบุคลากรที่มีคุณภาพสูงในงานด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆประหนึ่งว่างานบริการด้านกฎหมายกำลังขยายตัวพัฒนาเป็นแขนงอุตสาหกรรมด้านบริการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติด้วยความรวดเร็วยิ่ง เรื่องภายในเล่มประกอบด้วยบริบทและมูลเหตุแห่งการปฏิรูป,แนวความคิดว่าด้วยกฎหมายและธรรมะ,การจัดระบบกฎหมายและองค์กรบริหารงานยุติธรรม,สถานะและสิทธิเสรีภาพของบุคคลและวิสัยทัศน์แห่งศตวรรษที่ 21 ในการพิมพ์ครั้งนี้เพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์และหลักการใช้และตีความกฎหมาย

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ
  รหัสสินค้า : 9786162691690 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 344
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2556 (แก้ไขเพิ่มเติม)

หนังสือเปิดเทอม (ปี2)

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ฿ 480.00 ฿ 432.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความสัมพันธ์ของกฎหมายลักษณะหนี้กับกฎหมายลักษณะอื่น
  บทที่ 2 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายลักษณะหนี้
  บทที่ 3 ความคิดพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางหนี้ในระบบกฎหมายไทย
  บทที่ 4 ประเภทของหนี้
  บทที่ 5 การเปลี่ยนตัวบุคคลของหนี้
  บทที่ 6 ผลธรรมดาของหนี้ : การปฏิบัติการชำระหนี้
  บทที่ 7 ผลธรรมดาของหนี้ : การไม่ชำระหนี้
  บทที่ 8 การกำหนดค่าเสียหาย
  บทที่ 9 ผลธรรมดาของหนี้ : การควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้
  บทที่ 10 ผลพิเศษของหนี้
  บทที่ 11 ความระงับแห่งหนี้

  รายละเอียด
  รหัสหนังสือ : 9786162699191
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
  จำนวนหน้า : 556
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,100 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบาย เช่าทรัพย์ – เช่าซื้อ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 400.00 ฿ 360.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  เช่าทรัพย์ (Hire of Property)

  1. มูลเหตุในการเช่าทรัพย์สิน
  2. สัญญาเช่าทรัพย์เป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่ง
  3. ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์สิน (มาตรา 537)
  4. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์กับสัญญาประเภทอื่นๆ
  5. คำมั่นจะให้เช่า
  6. หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาเช่า (มาตรา 538)
  7. บุคคลหลายคนอ้างสิทธิตามสัญญาเช่าต่างรายในทรัพย์สินที่เช่าเดียวกัน
  8. หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
  9. หน้าที่ของผู้เช่า
  10. ความระงับของสัญญาเช่า
  11. อายุความฟ้องร้องคดีเกี่ยวแก่สัญญาเช่า
  12. สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา
  เช่าซื้อ (Hire-Purchase)
  1. มูลเหตุในการทำสัญญาเช่าซื้อ
  2. สัญญาเช่าซื้อคืออะไร และสาระสำคัญของสัญญาเช่าซื้อมีอะไรบ้าง
  3. ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าซื้อและสัญญาประเภทอื่นๆ
  4. แบบของสัญญาเช่าซื้อ
  5. ความระงับของสัญญาเช่าซื้อ
  6. อายุความฟ้องร้องคดี
  การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
  การคุ้มครองผู้บริโภคในการทำสัญญาเช่าทรัพย์และสัญญาเช่าซื้อตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
  ภาคผนวก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  รหัสสินค้า9786162699207
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า468
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 22 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน โดย ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ ฿ 540.00 ฿ 486.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ปฐมบท
  ภาค 1 ความเป็นมาของกฎหมายมหาชน

  บทที่ 1 พัฒนาการของกฎหมายมหาชน
  ภาค 2 ทฤษฎีและแนวความคิดกฎหมายมหาชน
  บทที่ 2
    ทฤษฎีและแนวความคิดกฎหมายมหาชนที่สำคัญ
  ภาค 3 บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
  บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
  บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร
  บทที่ 3
  รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร
  บทที่ 4 กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ
  บทที่ 5 กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายของฝ่ายบริหาร
  บทที่ 6 สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ
  บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนที่มาจากกฎหมายมิได้บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร
  บทที่ 7
  แนวคำพิพากษากับการตีความกฎหมายโดยศาล
  บทที่ 8 การตีความกฎหมายโดยองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ศาล
  บทที่ 9 กฎหมายจารีตประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 10 ธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 11 หลักทั่วไปของกฎหมาย
  ปัจฉิมบท หลักความชอบด้วยกฎหมาย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
   
  ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
  รหัสสินค้า : 9786162699221
  รูปแบบ : สันโค้ง ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  จำนวนหน้า : 568 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ฿ 460.00 ฿ 414.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทนำ นิติเหตุ
  ส่วนที่ 1 ละเมิด
  ส่วนที่ 2 จัดการงานนอกสั่ง
  ส่วนที่ 3 ลาภมิควรได้
  ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบ
  ส่วนที่ 5 ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
  ตามพระราชบัญญัติความรับผิดที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551
  **พิมพ์ครั้งที่ 9 เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกา และเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วน**

  รายละเอียด

  รหัสหนังสือ : 9786162699108
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธ์
  จำนวนหน้า : 568 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,300 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บรรพ ๑ หลักทั่วไป
  บรรพ ๒ หนี้
  บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
  บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
  บรรพ ๕ ครอบครัว
  บรรพ ๖ มรดก
  ประมวลกฎหมายอาญา
  ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
  ภาค ๒ ความผิด
  ภาค ๓ ลหุโทษ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  รหัสสินค้า : 9786162698828
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 804
  ขนาด : 14.5×21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : เมษายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ฿ 600.00 ฿ 540.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
  ภาค 2 ความผิด
  ภาค 3 ลหุโทษ
  พิมพ์ครั้งที่ 43 เพิ่มคำพิพากษาฎีกา

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162699061
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

  รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
  น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  จำนวนหน้า : 776
  ขนาด : 16.5 x 22 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 43 : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) กับการจัดโครงสร้างสถาบันการเมือง โดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1
  ข้อความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างสถาบันการเมือง
  บทที่ 2 รูปแบบของรัฐบาล (Form of Government)
  บทที่ 3 
  ระบบการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตย
  บทที่ 4
  การจัดโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองในเอเชีย
  บทที่ 5
  การเมืองการปกครองไทยกับรัฐธรรมนูญ
  บทที่ 6
  แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับรัฐธรรมนูญไทยของศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
  บทที่ 7 แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับการจัดโครงสร้างสถาบันทางการเมืองไทยในอนาคต

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
  รหัสสินค้า : 9786162698989
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 236
  ขนาด : 18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย ผศ. ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา ฿ 240.00 ฿ 216.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย
  ภาค ๑ หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ
  บทที่ ๑ รัฐ
  บทที่ ๒ หลักการแบ่งแยกอำนาจ
  บทที่ ๓ ข้อความคิดว่าด้วยรัฐธรรมนูญ
  บทที่ ๔ วัฏจักรแห่งรัฐธรรมนูญ
  บทที่ ๕ การประกันความมั่นคงแห่งรัฐธรรมนูญ
  ภาค ๒ หลักพื้นฐานแห่งระบอบประชาธิปไตย
  บทที่ ๑ วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย
  บทที่ ๒ หลักพื้นฐานว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
  บทที่ ๓ หลักพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทน
  บทที่ ๔ รูปแบบของรัฐสภา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
  รหัสสินค้า :
  9786162698934
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
   400 กรัม
  จำนวนหน้า :
  296
  ขนาด :
  14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  4 : เมษายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ถาม-ตอบ ตั๋วเงิน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล ฿ 140.00 ฿ 126.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  – บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  – ตั๋วแลกเงิน
  – ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  – เช็ค
  – อายุความ
  – ตั๋วเงินปลอม
  – การคุ้มครองผู้ใช้เงินโดยชอบธรรม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล
  รหัสสินค้า9786162698880
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก300 กรัม
  จำนวนหน้า172
  ขนาด21 x 14.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : เมษายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 1 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ฿ 650.00 ฿ 585.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ
  ภาคที่ 1 ความผิดที่คุ้มครองประโยชน์ของรัฐ
  ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
  – บทที่ 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์
  – บทที่ 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร
  – บทที่ 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร
  – บทที่ 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
  ส่วนที่ 2
  – บทที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
  ส่วนที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
  – บทที่ 6 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
  – บทที่ 7 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
  – บทที่ 8 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
  – บทที่ 9 ความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
  ภาคที่ 2 ความผิดที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
  ส่วนที่ 1
  – บทที่ 10 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
  ส่วนที่ 2
  – บทที่ 11 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
  ส่วนที่ 3
  – บทที่ 12 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
  ส่วนที่ 4 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
  – บทที่ 13 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา
  – บทที่ 14 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว
  – บทที่ 15 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
  – บทที่ 16 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
  – บทที่ 17 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
  ส่วนที่ 5
  – บทที่ 18 ความผิดเกี่ยวกับการค้า
  ส่วนที่ 6
  – บทที่ 19 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทร์หอม
  รหัสสินค้า : 9786162698811
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  จำนวนหน้า : 680
  ขนาด : 18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : เมษายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย ศาสตราจารย์ ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ ฿ 390.00 ฿ 370.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ภาคหนึ่ง ประวัติความเป็นมาทางสากลของการปกครอง
  ภาคสอง หลักการสำคัญของการปกครองในรัฐสมัยใหม่และของไทย
  ภาคสาม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพรายละเอียด

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
  รหัสสินค้า : 9786164880658
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,200 กรัม
  จำนวนหน้า : 626
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : มกราคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์ ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน
  • บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  • บทที่ 2 ผลก่อนการชำระหนี้
  • บทที่ 3 ผลภายหลังชำระหนี้
  • บทที่ 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน
  ส่วนที่ 2 จำนอง
  • บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  • บทที่ 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด
  • บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
  • บทที่ 4 การบังคับจำนอง
  • บทที่ 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง
  • บทที่ 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง
  ส่วนที่ 3 จำนำ
  • บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  • บทที่ 2 การจำนำสิทธิซึ่งมีตราสาร
  • บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนำและผู้จำนำ
  • บทที่ 4 การบังคับจำนำ
  • บทที่ 5 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์
  รหัสสินค้า : 9786162698620
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก550 กรัม
  จำนวนหน้า248
  ขนาด18.5 x 26  ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : กุมภาพันธ์ 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ฿ 280.00 ฿ 252.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  – ภาคที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป
  – เค้าโครงของกฎหมายอาญา (ภาคทั่วไป)
  – บทที่ 1 หลักทั่วไป,บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญา,บทที่ 3 การกระทำในกฎหมายอาญา,บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล,บทที่ 5 เจตนาในกฎหมายอาญา,บทที่ 6 การกระทำความผิดโดยประมาท,บทที่ 7 การพยายามกระทำความผิด,บทที่ 8 ผู้กระทำความผิดหลายคน,บทที่ 9 ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง,บทที่ 10 อำนาจกระทำ,บทที่ 11 เหตุยกเว้นโทษ,บทที่ 12 เหตุเกี่ยวกับความไม่รู้ผิดชอบ,บทที่ 13 เหตุยกโทษ ลดโทษและเหตุบรรเทาโทษอย่างอื่น,บทที่ 14 โทษ,บทที่ 15 วิธีการเพื่อความปลอดภัย,บทที่ 16 การระงับความผิดและโทษ,บทที่ 17 บทส่งท้าย
  – คำแนะนำในการตอบปัญหากฎหมาย
  – ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นตุ๊กตา
  – ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นทฤษฎีหรือความจำ
  – ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบ
  – คำถามท้ายเล่ม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
  รหัสสินค้า : 9786162698590
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 316 หน้า
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 21 : มกราคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายกฎหมายละเมิด โดย ศาสตราจารย์ภัทรศักดิ์ วรรณแสง ฿ 260.00 ฿ 234.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของตนเอง
  บทที่ 2 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่น
  บทที่ 3 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากทรัพย์
  บทที่ 4 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
  บทที่ 5 อายุความ
  บทที่ 6 นิรโทษกรรม
  บรรณานุกรม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์ วรรณแสง
  รหัสหนังสือ : 9786162698514
  จำนวนหน้า : 300
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : ธันวาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ทฤษฎีสิทธิขั้นพื้นฐาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์
  รหัสสินค้า : 9786162698439
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวน : 344 หน้า
  ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับใช้เรียน) โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 440.00 ฿ 396.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บรรพ ๑ หลักทั่วไป
  บรรพ ๒ หนี้
  บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
  บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
  บรรพ ๕ ครอบครัว
  บรรพ ๖ มรดก
  >> เพิ่มพรบ.ทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ.2562

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  รหัสสินค้า : 9786162698408
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1,300 กรัม
  จำนวน : 636
  ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 18 : พฤศจิกายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ฿ 380.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
  รหัสสินค้า : 9786162698330
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 850 กรัม
  จำนวนหน้า : 456
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 17 : พฤศจิกายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 260.00 ฿ 234.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ยืม(Loan): ความหมายของสัญญายืม ลักษณะของสัญญายืม สัญญาจะให้ยืมมีได้หรือไม่ สัญญายืมใช้คงรูป (Loan for use) ยืมใช้สิ้นเปลือง(Loan for consumption) การกู้ยืมเงิน(Loan of money) ฝากทรัพย์(Deposit) : ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาฝากทรัพย์ ความแตกต่างระหว่างสัญญาฝากทรัพย์กับสัญญาอื่นๆ หน้าที่ของผู้รับฝาก หน้าที่ของผู้ฝาก ความระงับของสัญญาฝากทรัพย์ อายุความ วิธีเฉพาะการฝากเงิน วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  รหัสหนังสือ : 9786162698125
  จำนวนหน้า : 296
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 17 : สิงหาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  สรุปหลักกฎหมาย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1 ค้ำประกัน
  บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสัญญาค้ำประกัน
  บทที่ 2 ลักษณะพิเศษของสัญญาค้ำประกัน
  บทที่ 3 หน้าที่และสิทธิของผู้ค้ำประกัน
  บทที่ 4 ความสิ้นสุดแห่งสัญญาค้ำประกัน
  ส่วนที่ 2 จำนอง
  บทที่ 5 ลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนอง
  บทที่ 6 ลักษณะของหนี้ที่จำนองและทรัพย์ที่จำนอง
  บทที่ 7 สิทธิหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง
  บทที่ 8 สิทธิหน้าที่ของผู้รับโอน
  บทที่ 9 การบังคับจำนองและความสิ้นสุดแห่งสัญญาจำนอง
  ส่วนที่ 3 จำนำ
  บทที่ 10 สัญญาจำนำ
  ส่วนที่ 4 แผนภูมิความคิดสรุปความเข้าใจ (mapping)

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
  รหัสสินค้า : 9786162698255
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก500 กรัม
  จำนวนหน้า368
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : กันยายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ฿ 320.00 ฿ 288.00

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
   
  ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
  รหัสสินค้า : 9786162698248
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 352
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : กันยายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฏหมายตั๋วเงิน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ฿ 360.00 ฿ 324.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
  รหัสสินค้า : 9786162698217
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 384
  ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 16 : กันยายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ถาม-ตอบ ละเมิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช ฿ 90.00 ฿ 81.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
  รหัสหนังสือ : 9786162698149
  จำนวนหน้า : 112
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 200 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กันยายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายทรัพย์สิน โดย รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า ฿ 340.00 ฿ 306.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด
  – บทที่ 1 แนวคิดว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สิน
  – บทที่ 2 ความเป็นมาของกฎหมายทรัพย์สิน
  – บทที่ 3 ทรัพยสิทธิ
  ภาค 2 กลักทั่วไป
  – บทที่ 4 ความเป็นมาของทรัพย์และทรัพย์สิน
  – บทที่ 5 การจำแนกทรัพย์สิน
  – บทที่ 6 ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล
  ภาค 3  บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  – บทที่ 7 การก่อตั้งทรัพย์สิทธิ
  – บทที่ 8 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิโดยทางนิติกรรม
  บทที่ 9 การได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม
  บทที่ 10 การเพิกถอนทะเบียน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  รหัสหนังสือ : 9786162698194
  ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า
  จำนวนหน้า : 372
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายกฎหมายครอบครัว โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช ฿ 520.00 ฿ 494.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ :
  บทที่ 1:
  การบังคับใช้กฎหมายครอบครัว
  บทที่ 2: การหมั้น
  บทที่ 3: การสมรส
  บทที่ 4 : ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
  บทที่ 5: ทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างสามีภริยา
  บทที่ 6: การสมรสที่เป็นโมฆะ
  บทที่ 7: การสิ้นสุดแห่งการสมรส
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข  บุญเดช
  รหัสสินค้า : 9786164040625
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,600 กรัม
  จำนวนหน้า : 886
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 24 : 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 80.00 ฿ 72.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  หมวดที่ 1 บททั่วไป
  หมวดที่ 2 พระมหากษัตริย์
  หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
  หมวดที่ 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
  หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ
  หมวดที่ 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
  หมวดที่ 7 รัฐสภา
  หมวดที่ 8 คณะรัฐมนตรี
  ฯลฯ

  ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  รหัสสินค้า : 9786162697937
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 184
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : มิถุนายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 420.00 ฿ 378.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 สัญญาซื้อขาย
  บทที่ 2 สัญญาแลกเปลี่ยน
  บทที่ 3 สัญญาให้
  พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดิน
  เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  รหัสสินค้า : 9786162698088
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 492
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : สิงหาคม 2562

   

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน โดย ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร (เจริญพานิช) ฿ 360.00 ฿ 324.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1
  ความหมายและประเภทของทรัพย์สิน
  บทที่ 2
  ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์
  บทที่ 3
  ทรัพย์สินของแผ่นดิน
  บทที่ 4
  ทรัพยสิทธิ
  บทที่ 5
  การแสดงออกซึ่งการทรงทรัพย์สิทธิ
  บทที่ 6
  กรรมสิทธิ์
  บทที่ 7
  การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
  บทที่ 8
  การใช้กรรมสิทธิ์
  บทที่ 9
  กรรมสิทธิ์รวม
  บทที่ 10
  ครอบครอง
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162698033
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 400
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : กรกฎาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา จ้างแรงงาน-จ้างทำของ-รับขน โดย ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
  รหัสสินค้า : 9786164880030
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า :
  ขนาด : 18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หลักกฎหมายเอกเทศสัญญาลักษณะยืม-ฝากทรัพย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ฿ 325.00 ฿ 308.75

  ส่วนที่ 1 : ยืม
  ตอนที่ 1 ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  ตอนที่ 2 ยืมใช้คงรูป
  ตอนที่ 3 ยืมใช้สิ้นเปลือง

  ส่วนที่ 2 : ฝากทรัพย์
  ตอนที่ 1 ฝากทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  ตอนที่ 2 ฝากทรัพย์ทั่วไป
  ตอนที่ 3 ฝากทรัพย์กรณีพิเศษ
  บทสรุป

  รหัสสินค้า : 9786168139288
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม

  จำนวนหน้า : 324
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : 2 มกราคม 2561

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 540.00 ฿ 486.00

  ภาค 1 บทนำ ความหมายและภารกิจของกฎหมายอาญา, ที่มาของกฎหมายอาญาและการตีความกฎหมายอาญา, หลักประกันในกฎหมายอาญา, การใช้กฎหมายอาญาบังคับ, โครงสร้างของความผิดอาญา ทั้งของฝรั่งเศส และของนักนิติศาสตร์อื่น ๆ, เหตุยกเว้นโทษเฉพาะตัวและเหตุที่เพิ่มโทษเฉพาะตัว, เงื่อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัย, คุณธรรมทางกฎหมาย, ประเภทของความผิดอาญา ภาค 2 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยเจตนา, ภาค 3 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยประมาท, ภาค 4 ว่าด้วยความผิดที่กระทำโดยไม่กระทำ, ภาค 5 ว่าด้วยการพยายามกระทำความผิด, ภาค 6 ว่าด้วยการร่วมกระทำความผิด, ภาค 7 ว่าด้วยกรรมเดียวหลายบทและต่างกรรมต่างวาระ ภาค 8 ว่าด้วยมาตรการบังคับทางอาญา, ภาค 9 ว่าด้วยดุลพินิจในการกำหนดโทษ การรอการกำหนดโทษและการรอการลงโทษ, ภาค 10 ว่าด้วยการร้องทุกข์และอายุความในคดีอาญา ในการพิมพ์ครั้งที่ 6 นั้น ผู้เขียนได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162695643 
  รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
  น้ำหนัก : 1200 กรัม
  จำนวนหน้า : 584
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน 2560

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 390.00 ฿ 351.00

  กฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก, การถือกำหนดและการแผ่ขยายตัวของกฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก, กรอบปกติของอำนาจทางการเมือง : รัฐ, การใช้อำนาจทางการเมืองภายในรัฐ : ปัญหาของการปกครอง, ระบบการเมืองของประเทศต่างๆ ,ฯลฯ, กฎหมายรัฐธรรมนูญและระบบการเมืองไทย, กฎหมายรัฐธรรมนูญและระบบการเมืองของไทยภายหลังการปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475-2540, ความพยายามในการปฏิรูปการเมืองไทยโดยรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540, ความเป็นมา เจตนารมณ์ และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
  ครั้งนี้ผู้เขียนได้ปรับปรุงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ให้เป็นปัจจุบัน โดยได้เพิ่มเติมการแก้ไขสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด้วย

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162695582 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 444
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน 2560

   

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ – เช่าซื้อ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ฿ 275.00 ฿ 247.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  สัญญาเช่าทรัพย์สิน – ลักษณะและองค์ประกอบของสัญญาเช่าทรัพย์สิน – กระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญาเช่าทรัพย์สิน – วัตถุแห่งสัญญาเช่าทรัพย์สิน – ความสมบูรณ์ของสัญญาเช่าทรัพย์สิน – ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนหนี้ของผู้ให้เช่า – ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนสิทธิของผู้เช่า – ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนหนี้ของผู้เช่า – ผลของสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนสิทธิของผู้ให้เช่า – ความระงับแห่งสัญญาเช่าทรัพย์สิน- สัญญาเช่าต่างตอบแทนชนิดพิเศษ ส่วนที่ 2 สัญญาเช่าซื้อ, ส่วนที่ 3 สัญญาเช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ส่วนที่ 4 ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าทรัพย์สิน สัญญาเช่าซื้อ และสัญญาอื่น ๆ พร้อมคำถามและแนวคำตอบที่น่าสนใจสำหรับวิชาเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
  รหัสสินค้า9786162696459 
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก700 กรัม
  จำนวนหน้า308
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 7 : มกราคม 2561

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา 1 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  – ซื้อขาย
  – สัญญาให้
  – เช่าทรัพย์
  – เช่าซื้อ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  รหัสหนังสือ : 9786162697548
  จำนวนหน้า : 296
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 9  : มกราคม  2562  (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ฿ 380.00 ฿ 342.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  สัญญาซื้อขาย, หลักสัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัญญาและเอกเทศสัญญา, ลักษณะและองค์ประกอบของสัญญาซื้อขาย, กระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญาซื้อขาย, วัตถุประสงค์ของสัญญาซื้อขาย, ความสมบูรณ์ของสัญญาซื้อขาย, ผลทางทรัพย์ของสัญญาซื้อขาย, ผลทางหนี้ของสัญญาซื้อขายในส่วนของผู้ซื้อ, ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ขาย, ความรับผิดของผู้ขายเมื่อผู้ซื้อถูกรอนสิทธิ ฯลฯ สัญญาขายฝาก, สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ, สัญญาแลกเปลี่ยน, สัญญาให้โดยเสน่หา พร้อมคำอธิบายในส่วนของพ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
  รหัสหนังสือ : 9786162696053
  จำนวนหน้า : 442
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 8 : กรกฎาคม 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม)

หนังสือเปิดเทอม (ปี3)

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช ฿ 230.00 ฿ 207.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 :  ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 2 :  บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 3 :  สนธิสัญญา
  บทที่ 4 :  ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในของรัฐ
  บทที่ 5 :  บุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่ 6 :  เขตอำนาจของรัฐ
  บทที่ 7 :  ความคุ้มกันจากเขตอำนาจรัฐ

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  :
  9786162699269
  ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช 

  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก600 กรัม
  จำนวนหน้า234 หน้า
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิ.แพ่ง ประมวลกฎหมายวิ.อาญา โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง
  ประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความอาญา

  แจ้งชำระเงิน
  Line ID : winyu_w , winyuchon_public
  Facebook : winyuchonbooks

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162698972
  ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน

  รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 660
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายปกครอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครอง
  บทที่ 2 บ่อเกิดและแหล่งที่มาของกฎหมายปกครอง
  บทที่ 3 ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
  บทที่ 4 ข้อความคิดว่าด้วยการกระทำาทางปกครอง
  บทที่ 5 หลักการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำาทางปกครอง
  บทที่ 6 ศาลปกครองของประเทศไทย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล
  รหัสสินค้า : 9786162698958
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 220
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม 2561 โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  หมวดที่ 1 กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลดจากล้มละลาย
  หมวดที่ 2 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย
  หมวดที่ 3 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น
  หมวดที่ 4 วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
  หมวดที่ 5 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
  หมวดที่ 6 อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณา
  หมวดที่ 7 การตรวจสอบและบทกำหนดโทษ
  หมวดที่ 8 บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน

  รหัสสินค้า : 9786162698804
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 352
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิม์พ : มีนาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายระหว่างประเทศ โดย ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ ฿ 650.00 ฿ 585.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาคที่ 1 กฎหมายระหว่างประเทศและที่มาแห่งกฎหมาย
  • บทที่ 1 ความทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศและการปรับใช้กฎหมาย
  • บทที่ 2 ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ
  • บทที่ 3 กฎหมายสนธิสัญญา
  ภาคที่ 2 ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศและเขตอำนาจ
  • บทที่ 4 รัฐ : ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ
  • บทที่ 5 เขตอำนาจของรัฐ
  • บทที่ 6 ปัจเจกชนและผู้ทรงสิทธิอื่นๆ ในกฎหมายระหว่างประเทศ
  ภาคที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • บทที่ 7 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ปกติ 1 : กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  • บทที่ 8 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ปกติ 2 : ความรับผิดระหว่างประเทศ
  • บทที่ 9 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้ง 1 : การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี
  • บทที่ 10 กฎหมายสำหรับความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้ง 2 : กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการใช้กำลังทางทหารในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  ภาคที่ 4 กฎหมายที่ใช้บังคับกับอาณาบริเวณต่างๆ
  • บทที่ 11 กฎหมายทะเล
  • บทที่ 12 กฎหมายอากาศและอวกาศ ตลอดจนกฎหมายสำหรับอาณาบริเวณอื่นๆ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์  ถิระวัฒน์
  รหัสสินค้า :
  9786162698767
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 
  1,600 กรัม
  จำนวนหน้า :
  776
  ขนาด :
  18.5 x 26ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  5 : มีนาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายแรงงาน โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ ฿ 400.00 ฿ 360.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  – กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน
  – กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  – กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
  – กฎหมายเงินทดแทน
  – กฎหมายประกันสังคม
  – กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
  รหัสสินค้า : 9786162698743
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 950 กรัม
  จำนวนหน้า : 454
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 27 : มีนาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ย่อหลักพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับ Mind Map พร้อมคำถาม-คำตอบ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความสำคัญขององค์กรผู้ใช้อำานาจตุลาการและระบบศาลของไทย
  บทที่ 2 ข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  บทที่ 3 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม : คำาอธิบายเรียงมาตรา
  บทที่ 4 เทคนิคและวิธีการตอบข้อสอบกฎหมาย วิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พร้อมตัวอย่างคำถาม และคำตอบ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช
  รหัสสินค้า : 9786162698729
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 334 หน้า
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : ภุมภาพันธ์ 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หลักกฎหมายมรดก โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ ฿ 270.00 ฿ 256.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1   การรับมรดก
  ส่วนที่ 2   พินัยกรรม
  ส่วนที่ 3   ผู้จัดการมรดก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
  รหัสสินค้า : 9786164880634
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 278
  ขนาด : 18.5×26
  พิมพ์ครั้งที่ 6 :  มกราคม  2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 โดย ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร ฿ 470.00 ฿ 423.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  • ความคุ้มกันจากเขตอำนาจของรัฐ (Immunity from Jurisdiction)
  • สนธิสัญญา(Treaties)
  • การประติบัติต่อคนต่างด้าว (Treatment of Aliens)
  • ความรับผิดของรัฐ (Responsibility of States)
  • การสืบทอดของรัฐ (Succession of States)
  • การระงับขอพิพาทระว่างประเทศโดยสันติ (Peaceful Settlement of International Disputes)

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร
  รหัสสินค้า : 9786162698668
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,100 กรัม
  จำนวนหน้า : 508
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 12 : กุมภาพันธ์ 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ฿ 620.00 ฿ 558.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาวามอาญา
  ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
  ภาค ๒ สอบสวน
  ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
  ภาค ๕ พยานหลักฐาน
  ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
  ภาค ๗ อภัยโทษ
  • การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ.๒๕๖๒
  • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙
  • พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.๒๕๒๐
  • กฎกระทรวง
  • ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
  • ข้อบังคับของอัยการสูงสุด
  • ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย
  • ระเบียบ
  • ประกาศ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศ. ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
  รหัสสินค้า : 9786162698552
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  ขนาด : 16.5 x 22 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 20 : มกราคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดย ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  • กฎหมายลิขสิทธิ์
  • สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
  • เครื่องหมายการค้า
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • การคุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม
  • ความลับทางการค้า
  • สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
  • การคุ้มครองพันธุ์พืช
  • การคุ้มครองภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย

  รวมทั้งกรอบกติการะหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
  ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ ผู้เขียนได้เพิ่มเติมตัวอย่างและแนวทางคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญ และปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่กฎหมายมีการปรับปรุงแก้ไข อาทิ  เครื่องหมายการค้าซึ่งปัจจุบันให้การคุ้มครองเสียง เป็นต้น

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี
  รหัสสินค้า : 9786162698286
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กันยายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ถาม-ตอบ ห้างหุ้นส่วนบริษัท โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล ฿ 160.00 ฿ 144.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล
  รหัสสินค้า : 9786162698460
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก250 กรัม
  จำนวนหน้า : 200
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤศจิกายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คู่มือสอบกฎหมายปกครอง โดย สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์ ฿ 380.00 ฿ 342.00

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : สุริยา ปานแป้น และ อนุวัฒน์ บุญนันท์
  รหัสสินค้า : 9786162698118
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 448
  ขนาด : 18.5 × 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 13 : สิงหาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒) โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 140.00 ฿ 126.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  – พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
  – พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
  – ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  – ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
  – ภาค ๒ สอบสวน
  – ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  – ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
  – ภาค ๕ พยานหลักฐาน
  – ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
  – ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ
  – กฎกระทรวง
  – พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘
  – พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๒๓
  – พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  รหัสสินค้า : 9786162697777
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 288
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์  : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด โดย ศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ ฿ 440.00 ฿ 396.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บททั่วไป หิรัญวิทย์ ห้างหุ้นส่วนบริษัท
  ภาคหนึ่ง : ห้างหุ้นส่วน
  ส่วนที่หนึ่ง : ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  ส่วนที่สอง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  ภาคหนึ่ง : บริษัท
  ส่วนที่หนึ่ง : บริษัทจำกัด
  ส่วนที่สอง : บริษัทมหาชนจำกัด

  รายละเอียด
  รหัสหนังสือ : 9786162698231
  ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
  จำนวนหน้า : 484
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : กันยายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒) โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  – พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗
  – พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
  – พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
  – ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  – ภาค ๑ บททั่วไป
  – ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  – ภาค ๓ อุทธรณ์และฎีกา
  – ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  – กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๖)
  – กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๒)
  – กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๐๒)
  – กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๕๑
  – ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
  – พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. ๒๕๔๖

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  รหัสสินค้า : 9786162697784
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 372
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่  : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายกฎหมายปกครอง โดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ฿ 320.00 ฿ 288.00

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
   
  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  รหัสสินค้า : 9786162698279
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 368
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 28 : กันยายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายสิ่งแวดล้อม โดย ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต ฿ 600.00 ฿ 540.00

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ วงศ์บัณฑิต
  รหัสสินค้า : 9786162698132
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,300 กรัม
  จำนวนหน้า : 680
  ขนาด 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : สิงหาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายมรดก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1 ความทั่วไปกฎหมายมรดก
  ส่วนที่ 2 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
  ส่วนที่ 3 สิทธิ์โดยชอบธรรมในการรับมรดก
  ส่วนที่ 4 พินัยกรรม
  ส่วนที่ 5 การจัดการและปันทรัพย์มรดก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
  รหัสสินค้า :
  9786162697913
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
   500 กรัม
  จำนวนหน้า :
  252
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  3 : มิถุนายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท โดย ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร ฿ 460.00 ฿ 414.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 บททั่วไป
  หมวดที่ 1 องค์กรธุรกิจ
  ภาค 2 ห้างหุ้นส่วน
  หมวดที่ 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ / หมวดที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล / หมวดที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  ภาค 3 บริษัทจำกัด
  หมวดที่ 5 บริษัทจำกัด / หมวดที่ 6 การชำระบัญชีและการถอนทะเบียน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร
  รหัสสินค้า :
  9786162697883
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
  1140 กรัม
  จำนวนหน้า :
  540
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  5 : พฤษภาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายแรงงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม ฿ 560.00 ฿ 504.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  1. ความเบื้องต้น
  2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน
  3. กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน
  4. กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
  5. กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
  รหัสสินค้า : 9786162697814
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1400 กรัม
  จำนวนหน้า : 654
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขล่าสุด 2562) โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ฿ 320.00 ฿ 288.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ภาค 1 ระบบศาล
  บทที่ 1 ศาลและความสำคัญของศาล
  บทที่ 2 ประเภทขอศาลตามรัฐธรรมนูญและอำนาจศาลนั้น
  ภาค 2 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  บทที่ 1 ศาลยุติธรรม
  บทที่ 2 เขตอำนาจศาล
  บทที่ 3 ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ
  รหัสสินค้า : 9786162697500
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 344
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 14 : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายล้มละลาย โดย อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล ฿ 230.00 ฿ 207.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 
   บททั่วไป
  บทที่ 2  มูลเหตุการฟ้องคดีล้มละลานและบทสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  บทที่ 3   หลักเกณฑ์การฟ้องล้มละลาย
  บทที่ 4   กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายในชั้นศาล
  บทที่ 5   คำสั้งพิทักษ์ทรัพย์

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : กฤษฎา  อภินวถาวรกุล
  รหัสสินค้า : 9786162697623
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า :240
  ขนาด : 18.5×26 
  พิมพ์ครั้งที่ 2  :  กุมภาพันธ์ 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ ฿ 480.00 ฿ 432.00

  บทที่ 1 บททั่วไป
  บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของประชาชนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 3 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 4 นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 5 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 6 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 7 การควบคุมมลพิษ
  บทที่ 8 มลพิษทางอากาศ
  ทบที่ 9 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
  บทที่ 10 มลพิษทางน้ำ
  บทที่ 11 มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  บทที่ 12 มลพิษอื่นและของเสียอันตราย
  บทที่ 13 มาตรการสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 14 การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
  รหัสสินค้า : 9786162696886 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1100 กรัม
  จำนวนหน้า : 544
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : มิถุนายน 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 680.00 ฿ 612.00

  ความหมายของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและภารกิจของวิธีพิจารณาความแพ่ง, ลำดับขั้นตอนของวิธีพิจารณาความแพ่ง, การแยกคดีแพ่งจากคดีอื่น, ที่มาของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและการตีความ, ศาล, ผู้พิพากษา, อำนาจศาลชั้นต้น, ทนายความ, พนักงานอัยการในคดีแพ่ง, คู่ความ, ความสามารถดำเนินคดี, การทำการแทนในคดี, การร้องสอด และได้เพิ่มเติมวิธีการชั่วคราวก่อนการบังคับคดี และการบังคับตามคำพิพากษาและคำสั่ง

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162693670 
  รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
  น้ำหนัก : 2000 กรัม
  จำนวนหน้า : 720
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)

   

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 โดย ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย ฿ 320.00 ฿ 288.00

  ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย เขียนคำบรรยายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2514 ตำราเล่มนี้ได้รับการจัดพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ว่า อ่านง่าย เข้าใจง่าย ท่านอาจารย์ผู้เขียนเชี่ยวชาญกฎหมายลักษณะนี้ ทั้งในฐานะกรรมการร่างกฎหมาย พนักงนอัยการ ทนายความ และอาจารย์ผู้บรรยาย การจัดพิมพ์ครั้งนี้มีการปรับให้สอดคล้่องกับตัวบทที่มีการแก้ไข มีคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ เพิ่มเติม โดยศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ และศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ รูปเล่มปกแข็ง สันโค้ง จำหน่ายในราคาใกล้เคียงกับตำราปกอ่อนทั่วไป

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย
  รหัสสินค้า : 9786162697050 
  รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 356
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : กรกฎาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 760.00 ฿ 684.00
  • ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
  • ภาค 2 องค์กรและเครื่องมือในคดีอาญา
  • ภาค 3 หลักและกระบวนการดำเนินคดี
  • ภาค 4 การฟ้องและการดำเนินคดี

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162696282 
  รูปแบบ : ปกแข็ง ส้นโค้ง
  น้ำหนัก : 1800 กรัม
  จำนวนหน้า : 934
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : กุมภาพันธ์ 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ การจัดการและความรับผิด โดย รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร ฿ 440.00 ฿ 396.00

  * ลักษณะทั่วไปของห้างหุ้นส่วนและบริษัท
  * ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  * ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
  * ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  * บริษัทจำกัด
  * การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญจัดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด

  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร
  รหัสสินค้า : 9786162696602 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 496
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2561

หนังสือเปิดเทอม (ปี4)

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  นิติปรัชญา โดย รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม ฿ 220.00 ฿ 198.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 พื้นฐานเกี่ยวกับ ความรู้ วิชา และศาสตร์ต่างๆ
  บทที่ 2 ปรัชญา
  บทที่ 3 นิติปรัชญา
  บทที่ 4 นิติศาสตร์
  บทที่ 5 ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ
  บทที่ 6 ปรัชญากฎหมายบ้านเมือง
  บทที่ 7 ปรัชญากฎหมายประวัติศาสตร์
  บทที่ 8 นิติศาสตร์เชิงสังคมและสังคมวิทยากฎหมาย
  บทที่ 9 ปรัชญากฎหมายไทย : นิติศาสตร์แนวพุทธ
  บทที่ 10 ความยุติธรรม
  บทที่ 11 นิติรัฐ นิติธรรม
  บทที่ 12 การเคารพเชื่อฟังกฎหมาย/การแข็งขืนต่อกฎหมาย
  บทที่ 13 นิติศาสตร์ไทย : บทวิเคราะห์จากรากฐานในคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์และคัมภีร์พระธรรมศาสตร์

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม
  รหัสสินค้า : 9786162698927
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 240
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ศาสตร์และศิลป์การสอบกฎหมายภาษีอากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง ฿ 120.00 ฿ 108.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทนำ
  บทที่ 1 รูปแบบการสอบและลักษณะคำถามกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 2 วัตถุประสงค์ของการกำหนดคำถาม
  บทที่ 3 หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการประเมินคำตอบ
  บทที่ 4 ข้อควรปรับปรุงเมื่อเขียนคำตอบ
  บทที่ 5 หลักการคิดหาคำตอบและแนวทางการเขียนคำตอบ
  บทที่ 6 ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบกฎหมายภาษีอากร

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
  รหัสสินค้า : 9786162698910
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 138
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายภาษีอากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล ฿ 360.00 ฿ 324.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทเบื้องต้น : 
  ความสัมพันธ์ของงบประมาณแผ่นดิน การคลังสาธารณะ กฎหมายการคลัง และกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 2 ที่มาของภาษีอากรไทย
  บทที่ 3 หลักการทั่วไปของกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 4 หลักการพื้นฐานกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 5 โครงสร้างกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 6 การระงับข้อพิพาททางภาษีอากร
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
  รหัสสินค้า : 9786162698842
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 388
  ขนาด : 18.5×26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : เมษายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ฿ 310.00 ฿ 294.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป
  บทที่ 2 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการสืบพยานหลักฐาน
  บทที่ 3 หน้าที่นำสืบ
  บทที่ 4 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน
  บทที่ 5 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานทั่วไป
  บทที่ 6 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานตามลักษณะของพยานหลักฐาน
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  รัฐอมฤต
  รหัสสินค้า : 9786164880757
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650  กรัม
  จำนวนหน้า : 336
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 8 : กุมภาพันธ์ 63

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  นิติปรัชญา โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ส่วนที่ 1
  บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไป
  บทที่ 2 นิติศาสตร์
  บทที่ 3 วิชานิติปรัชญา
  ส่วนที่ 2
  บทที่ 1 สำนักธรรมนิยม
  บทที่ 2 สำนักประวัติศาสตร์
  บทที่ 3 สำนักกฏหมายบ้านเมือง
  ฯลฯ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราสมยศ เชื้อไทย
  รหัสสินค้า : 9786162697692
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 350  กรัม
  จำนวนหน้า : 248
  ขนาด : 14.5×21 
  พิมพ์ครั้งที่ 21 :   มีนาคม  2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย โดย ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  คำอธิบายว่า ด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิม พร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน จัดพิมพ์ขึ้นโดยอาศัยเค้าโครงคำบรรยาย กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย ซึ่งออกพิมพ์เป็นเวลากว่ายี่สิบปีแล้ว ประกอบด้วย ภาคทั่วไป, กฎหมายขัดกันว่าด้วยสถานะและความสามารถของบุคคล, กฎหมายขัดกันว่าด้วยหนี้, กฎหมายขัดกันว่าด้วยทรัพย์, กฎหมายขัดกันว่าด้วยครอบครัว, กฎหมายขัดกันว่าด้วยมรดก

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162698415
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย

  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 550 กรัม

  จำนวนหน้า
  240 หน้า
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 8 : พฤศจิกายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ โดย อาจารย์นฤมล ฐานิสโร ฿ 130.00 ฿ 117.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยสัญชาติ
  บทที่ 2 การได้สัญชาติ
  บทที่ 3 การเสียสัญชาติ
  บทที่ 4 การกลับคืนสู่สัญชาติ
  บทที่ 5 คนไทยพลัดถิ่น

  ชื่อผู้แต่งนฤมล ฐานิสโร
  รหัสสินค้า9786162698293
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก250 กรัม

  จำนวนหน้า140
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : พฤศจิกายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  วิชาว่าความและมารยาททนายความ โดย ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ฿ 500.00 ฿ 450.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  การเตรียมคดีก่อนนำคดีไปสู่ศาล การดำเนินคดีในศาลชั้นต้นในทางปฎิบัติเมื่อคดีขึ้นสู่ศาล คำร้อง คำขอ คำแถลง คำบอกกล่าวในคดีแพ่ง การแถลงการณ์ด้วยว่าและการแถลงการด้วยลายลักษณ์อักษร การเขียนอุทธรณ์และฎีกา การซักพยาน การทำพินัยกรรมและนิติกรรม มรรยาททนายความ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
   
  ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค
  รหัสสินค้า : 9786162698156
  รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
  น้ำหนัก : 1,400 กรัม
  จำนวนหน้า : 606
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 16 : สิงหาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หลักวิชากฎหมายภาษีอากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ ข้อพิจารณาบางประการกฎหมายภาษีอากร
  ส่วนที่ 1 กฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ส่วนที่ 2 กฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล
  ส่วนที่ 3 กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ส่วนที่ 4 กฎหมายภาษีธุรกิจเฉพาะ

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  ชื่อผู้แต่ง : ดร.กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
  รหัสสินค้า : 9786162697920
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ : มิถุนายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายภาษีอากร โดย ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม ฿ 280.00 ฿ 252.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
  บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  บทที่ 3 ภาษเงินได้นิติบุคคล
  บทที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  บทที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผู้ช่วยสาสตราจารย์ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
  รหัสสินค้า : 9786162697630
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 328
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : กุมภาพันธ์ 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย โดย ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ฿ 350.00 ฿ 315.00

  บทคัดย่อ
  ในส่วนของวิชาชีพนักกฎหมายมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากวิชาชีพอื่นทั่วไป คือวิชาชีพอื่นมีอุดมการณ์เพื่อรับใช้ส่วนรวม มีองค์กรมาควบคุมก็เพียงพอแล้ว แต่วิชาชีพทางกฎหมายมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าวิชาชีพกฎหมายเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการอำนวยการความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนถือเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐ ซึ่งรัฐจะต้องดำเนินการเอง  จะมอบให้เอกชนคนใดคนหนึ่งไปดำเนินการแทนไม่ได้ ดังนั้นการที่จะประกอบวิชาชีพทางกฎหมายซึ่งเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน รัฐจึงต้องเข้ามาควบคุมด้วย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่งศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส
  รหัสสินค้า : 9786162697517
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 800 กรัม

  จำนวนหน้า : 428
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 10 : มกราคม 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  จริยธรรมนักกฎหมาย กับการปฎิรูปกฎหมาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 160.00 ฿ 144.00

  1. จริยธรรมนักกฎหมาย
  2. หลักวิชาชีพอาจารย์ผู้สอนกฎหมาย
  3. ระบบไต่สวนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
  4. กฎหมายอาญาไทยในวาระ 111 ปี
  5. อำนาจฟ้องคืออำนาจศาล
  6. การถอนฟ้องคดีอาญา
  7. การปฏิรูปการศึกษากฎหมายอาญา
  8. การปฏิรูปการศึกษากฎหมาย

  รายละเอียด

  รหัสสินค้า : 9786162697371
  ผู้แต่ง :  ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวน : 188
  ขนาด : 21×14.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : 1 :  ตุลาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายลักษณะพะยานและจิตตวิทยา โดย ศาสตราจารย์ แอล ดูปลาตร์ และนายวิจิตร์ ลุลิตา ฿ 340.00 ฿ 306.00

  หมวด 1  ข้อความทั่วไป
  หมวด 2  พะยานบุคคล
  หมวด 3  ความเกี่ยวข้องระหว่างจิตตวิทยาและคำให้การของพะยาน
  หมวด 4  หลักการในการถามพะยาน
  หมวด 5  การรับสารภาพ
  หมวด 6  พะยานเอกสาร
  หมวด 7  ข้อสันนิษฐาน
  หมวด 8  วิธีสืบพะยานหลักฐานทางวิชาการ
  หมวดเพิ่มเติม พะยานบอกเล่า

  รหัสสินค้า :  9786162697470
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ แอล ดูปลาตร์ และนายวิจิตร์ ลุลิตา
  รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
  น้ำหนัก : 900  กรัม
  จำนวนหน้า : 338  หน้า
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2561

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  นิติศาสตร์แนวพุทธ (ตราชู) โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ฿ 140.00 ฿ 126.00

  “นิติศาสตร์แนวพุทธ” อันเป็นปาฐกถาธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ป.อ.ปยุตฺโต)แสดงพิเศษณสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2539 ซึ่งครั้งนั้นเป็นการกล่าวถึง “นิติศาสตร์” และ “พุทธศาสตร์” ที่ยังไม่เคยมีนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ท่านใดได้ศึกษาแนวดังกล่าวมาก่อนเลย
  “นิติศาสตร์แนวพุทธ” เป็นการแสดงความเชื่อมโยงกันระหว่างศาสตร์ทั้งสองอย่างแยบยลอีกยังอรรถาธิบายถึงที่มาของศัพท์ทางนิติศาสตร์อย่างถ่องแท้และรอบด้านพร้อมทั้งยกตัวอย่างพุทธพจน์ได้อย่างชัดเจนศาสตร์ที่ดูผิวเผินอาจไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันแต่เมื่อได้พิจารณาตามถ้อยธรรมแล้วจะเห็นได้ว่าศาสตร์ทั้งสองนี้ขาดจากกันเสียมิได้เพราะนิติศาสตร์และกฎหมายอันเป็นสมมติทางโลกนั้นเกิดขึ้นก็เนื่องด้วยที่จะสนองความต้องการธรรม

  ชื่อผู้แต่ง : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
  รหัสสินค้า : 9786162695490(.)
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 320 กรัม
  จำนวนหน้า : 162
  ขนาด : 14.5 x 21.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 20 : กุมภาพันธ์ 2560

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  นิติศาสตร์แนวพุทธ (ใบโพธิ์) โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ฿ 140.00 ฿ 126.00

  “นิติศาสตร์แนวพุทธ” อันเป็นปาฐกถาธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ป.อ.ปยุตฺโต)แสดงพิเศษณสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2539 ซึ่งครั้งนั้นเป็นการกล่าวถึง “นิติศาสตร์” และ “พุทธศาสตร์” ที่ยังไม่เคยมีนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ท่านใดได้ศึกษาแนวดังกล่าวมาก่อนเลย
  “นิติศาสตร์แนวพุทธ” เป็นการแสดงความเชื่อมโยงกันระหว่างศาสตร์ทั้งสองอย่างแยบยลอีกยังอรรถาธิบายถึงที่มาของศัพท์ทางนิติศาสตร์อย่างถ่องแท้และรอบด้านพร้อมทั้งยกตัวอย่างพุทธพจน์ได้อย่างชัดเจนศาสตร์ที่ดูผิวเผินอาจไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกันแต่เมื่อได้พิจารณาตามถ้อยธรรมแล้วจะเห็นได้ว่าศาสตร์ทั้งสองนี้ขาดจากกันเสียมิได้เพราะนิติศาสตร์และกฎหมายอันเป็นสมมติทางโลกนั้นเกิดขึ้นก็เนื่องด้วยที่จะสนองความต้องการธรรม

  ชื่อผู้แต่ง : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
  รหัสสินค้า : 9786162695490 
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 320 กรัม
  จำนวนหน้า : 162
  ขนาด : 14.5 x 21.5 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 20 : กุมภาพันธ์ 2560

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ครูกฎหมายนักกฎหมายและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 150.00 ฿ 135.00

  หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อจะสื่อไปยัง “ครูกฎหมาย” และ “นักกฏหมาย” เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของ “หลักวิชาชีพนักกฏหมาย” และเพื่อสื่อไปยังสถาบันการเรียนการสอนกฏหมายพิเศษสามารถดาวน์โหลดหัวข้อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ๒๕๕๓ ได้ที่นี่ 12345678

  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
  รหัสสินค้า : 9786162694257 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 200
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : ธันวาคม 2558

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช ฿ 260.00 ฿ 234.00

  ความหมายและบทนิยามศัพท์ของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล,หลักกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ,สถานะทางกฎหมายของคนต่างด้าวในประเทศไทย,การขัดกันแห่งกฎหมายการรับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ

  ชื่อผู้แต่งผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช
  รหัสสินค้า9786162696480 
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก400 กรัม
  จำนวนหน้า344
  ขนาด14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มกราคม  2561

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ GATT และ WTO : บททั่วไป โดย ศาสตราจารย์ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร ฿ 560.00 ฿ 504.00

  หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมเล่มระหว่างกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและ GATT และองค์การการค้าโลก แบ่งเนื้อออกเป็น 11 บท คือ
  บทนำ การค้าระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย
  1. ความเป็นมาของ GATT และ WTO
  2. โครงสร้างองค์กร วัตถุประสงค์ หน้าที่ การเข้าเป็นสมาชิก และการลงมติของ WTO
  3. หลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง หรือ MFN
  4. หลักปฏิบัติอย่างชาติ หลักต่างตอบแทน และหลักความโปร่งใส
  5. อุปสรรคทางการค้าและการเจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า
  6. ความตกลงสินค้าเกษตร
  7. การทุ่มตลาดและมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
  8. การอุดหนุนและมาตรการตอบโต้การอุดหนุน
  9. มาตรการปกป้อง
  10. การระงับข้อพิพาทของ GATT และ WTO
  11. GATT และ WTO กับประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง
  :ศาสตราจารย์ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร
  รหัสสินค้า : 9786162696213
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1100 กรัม

  จำนวนหน้า608
  ขนาด18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 5 : ตุลาคม 2560 แก้ไขเพิ่มเติม

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คำอธิบายวิชาการว่าความ และศาลจำลอง โดย จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ ฿ 350.00 ฿ 315.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทบาทของทนายความทั่วไป, หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการฟ้องคดี, การร่างฟ้องคดี, การร่างคำให้การคดีแพ่ง, การร่างคำฟ้องคดีอาญา, คำร้อง คำขอ คำแถลง ในคดีแพ่ง, การดำเนินคดีไม่มีข้อพิพาท, คดีผู้บริโภค, หลักปฏิบัติคดีในศาล, กระบวนการถามความคดีแพ่งและคดีอาญา, หลักการเขียนหนังสือบอกกล่าวทสงถาม, หลักการทำพินัยกรรม, หลักการทำสัญญา
  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ
  รหัสสินค้า : 9786162696305 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 392
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : ตุลาคม 2560

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คู่มือสอบพยานหลักฐาน โดย นายอภิรัฐ บุญทอง ฿ 250.00 ฿ 225.00

  หนังสือคู่มือสอบพยานหลักฐานเล่มนี้ ผู้เขียนมีแนวคิดที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ โดยเรียบเรียงให้เกิดความเข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในแต่ละเรื่อง และค่อยๆ ลงไปในรายละเอียดแต่ละประเด็น มุ่งศึกษาไปที่กฎหมายของไทยและการใช้กฎหมายของศาลไทยผ่านคำพิพากษาฎีกาเพื่อให้เป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ศึกษากฎหมายลักษณะพยานได้ทำความเข้าใจกฎหมายลักษณะนี้ง่ายขึ้น

  ชื่อผู้แต่ง : อภิรัฐ บุญทอง
  รหัสสินค้า : 9786162697074 
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 286
  ขนาด : 18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2561

   

ประมวลกฎหมาย

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บรรพ ๑ หลักทั่วไป
  บรรพ ๒ หนี้
  บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
  บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
  บรรพ ๕ ครอบครัว
  บรรพ ๖ มรดก
  ประมวลกฎหมายอาญา
  ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
  ภาค ๒ ความผิด
  ภาค ๓ ลหุโทษ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  รหัสสินค้า : 9786162698828
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 804
  ขนาด : 14.5×21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ : เมษายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ฿ 600.00 ฿ 540.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
  ภาค 2 ความผิด
  ภาค 3 ลหุโทษ
  พิมพ์ครั้งที่ 43 เพิ่มคำพิพากษาฎีกา

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162699061
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

  รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
  น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  จำนวนหน้า : 776
  ขนาด : 16.5 x 22 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 43 : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิ.แพ่ง ประมวลกฎหมายวิ.อาญา โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 300.00 ฿ 270.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง
  ประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความอาญา

  แจ้งชำระเงิน
  Line ID : winyu_w , winyuchon_public
  Facebook : winyuchonbooks

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า : 9786162698972
  ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน

  รูปแบบ : ปกแข็ง สันโค้ง
  น้ำหนัก : 1,000 กรัม
  จำนวนหน้า : 660
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ : พฤษภาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ฉบับสมบูรณ์ โดย อาจารย์สมชัย  ทีฆาอุตมากร ฿ 400.00 ฿ 380.00

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง สมชัย  ทีฆาอุตมากร
  รหัสสินค้า9789749468869
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,400 กรัม
  จำนวนหน้า624
  ขนาด16 x 23
  พิมพ์  : เมษายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม 2561 โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  หมวดที่ 1 กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลดจากล้มละลาย
  หมวดที่ 2 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย
  หมวดที่ 3 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น
  หมวดที่ 4 วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้
  หมวดที่ 5 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
  หมวดที่ 6 อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณา
  หมวดที่ 7 การตรวจสอบและบทกำหนดโทษ
  หมวดที่ 8 บทบัญญัติเบ็ดเสร็จ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน

  รหัสสินค้า : 9786162698804
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 352
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิม์พ : มีนาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับกายวิภาค โดย ธิติพล   ศรีประทักษ์  ฿ 210.00 ฿ 199.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ภาค 1 บทบัญญญัติทั่วไป
  ภาค 2 ความผิด
  ภาค 3 ลหุโทษ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :  ธิติพล  ศรีประทักษ์ 
  รหัสสินค้า : 9786165659604
  รูปแบบปกแข็ง
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 294
  ขนาด : 14.5 x 21 
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : มีนาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ฿ 620.00 ฿ 558.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาวามอาญา
  ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
  ภาค ๒ สอบสวน
  ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
  ภาค ๕ พยานหลักฐาน
  ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
  ภาค ๗ อภัยโทษ
  • การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ.๒๕๖๒
  • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.๒๔๙๙
  • พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.๒๕๒๐
  • กฎกระทรวง
  • ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
  • ข้อบังคับของอัยการสูงสุด
  • ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย
  • ระเบียบ
  • ประกาศ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ศ. ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
  รหัสสินค้า : 9786162698552
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1,500 กรัม
  ขนาด : 16.5 x 22 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 20 : มกราคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ฿ 280.00 ฿ 252.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรานี้ ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้ประมวลกฎหมายอาญาเพื่อการอ้างอิงเฉพาะ บทบัญญัติทางกฎหมายในการใช้งาน หรือการเรียน โดยไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม หรือแหล่งอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง แต่จะให้ชื่อหัวเรื่องของแต่ละมาตรา หรือบางวรรคของบทบัญญัติของกฎหมายนี้ เพื่อเป็นการสื่อถึงเนื้อหาของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนิยมทำกันในหลายประเทศ รวมทั้งสนธิสัญญาต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติ ก็นิยมทำเช่นกัน เช่น Rome Statute of the International Criminal Court ก็จะใส่หัวเรื่องในทุกมาตรา โดยหนังสือเล่มนี้ได้เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับแก้ไขล่าสุด ฉบับที่ 26 พ.ศ. 2560 แล้ว พร้อมตารางแสดงองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา, ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็น การทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546

  รายละเอียด
  รหัสสินค้า
  : 9786162698545
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวน : 312 หน้า
  ขนาด : 26×18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 9 : มกราคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับกายวิภาค โดย ธิติพล   ศรีประทักษ์  ฿ 250.00 ฿ 237.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ : 

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่ใช้เป็นหลักในการเรียน การสอบและการทำงานของนักกฎหมาย แต่เนื่องจากเป็นกฎหมายที่กำหนดถึงขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่งในศาลยุติธรรม โดยใช้ถ้อยคำที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะ จึงทำให้เกิดความยากลำบากในการศึกษาทำความเข้าใจและท่องจำ

  ผู้เขียนเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงจัดทำประมวลกฎหมายฉบับนี้ขึ้นด้วยการนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่มิได้ตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำใดๆ  มาแบ่งสัดส่วนแยกองค์ประกอบของแต่ละมาตราออกเป็นหัวข้อ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาจดจำ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์
  รหัสสินค้า : 9786165653268
  รูปแบบปกแข็ง สันโค้ง
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวนหน้า : 446 หน้า
  ขนาด : 15 x 21.5 
  พิมพ์ครั้งที่ 3  :  ธันวาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับกายวิภาค โดย ธิติพล   ศรีประทักษ์  ฿ 210.00 ฿ 199.50

  บทคัดย่อ/สารบาญ : 

  ประมวลกฎหมาบวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงเป็นกฎหมายสำคัญที่ใช้เป็นหลักในการเรียน การสอบ และการทำงานของนักกฎหมาย แต่เนื่องจากเป็นกฎหมายที่กำหนดถึงอำนาจศาลและผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี และขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาในศาลยุติธรรม โดยใช้ถ้อยคำซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะ จึงทำให้เกิดความยากลำบากในการศึกษาและท่องจำ ผู้เขียนเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำประมวลกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์
  รหัสสินค้า : 9786165651684
  รูปแบบปกแข็ง สันโค้ง
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 290 หน้า 
  ขนาด : 14.5 x 21
  พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤศจิกายน 2562

   

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับใช้เรียน) โดย รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย ฿ 440.00 ฿ 396.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บรรพ ๑ หลักทั่วไป
  บรรพ ๒ หนี้
  บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
  บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
  บรรพ ๕ ครอบครัว
  บรรพ ๖ มรดก
  >> เพิ่มพรบ.ทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ.2562

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  รหัสสินค้า : 9786162698408
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1,300 กรัม
  จำนวน : 636
  ขนาด : 26 × 18.50 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 18 : พฤศจิกายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒) โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 140.00 ฿ 126.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  – พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗
  – พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
  – ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  – ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
  – ภาค ๒ สอบสวน
  – ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  – ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
  – ภาค ๕ พยานหลักฐาน
  – ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
  – ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ
  – กฎกระทรวง
  – พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘
  – พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๒๓
  – พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  รหัสสินค้า : 9786162697777
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 288
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์  : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒) โดย ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน ฿ 200.00 ฿ 180.00

  บทคัดย่อ/สารบาญ
  – พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗
  – พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
  – พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
  – ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  – ภาค ๑ บททั่วไป
  – ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  – ภาค ๓ อุทธรณ์และฎีกา
  – ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
  – กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๖)
  – กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๐๒)
  – กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๐๒)
  – กฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ๒๕๕๑
  – ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการนำสืบพยานหลักฐานและการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
  – พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. ๒๕๔๖

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน
  รหัสสินค้า : 9786162697784
  รูปแบบ : ปกแข็ง
  น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 372
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่  : เมษายน 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักกฎหมายและพื้นฐานความเข้าใจ โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ฿ 280.00 ฿ 252.00

  รหัสสินค้า : 9786162698040
  ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 420
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรกฎาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับกายวิภาค โดย ธิติพล   ศรีประทักษ์  ฿ 330.00 ฿ 313.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บรรพ 1   หลักทั่วไป
  บรรพ 2   หนี้
  บรรพ 3  เอกเทศสัญญา
  บรรพ 4  ทรัพย์สิน
  บรรพ 5  ครอบครัว
  บรรพ 6  มรดก

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ธิติพล ศรีประทักษ์
  รหัสสินค้า : 9786164859418
  รูปแบบปกแข็ง
  น้ำหนัก : 1050 กรัม
  จำนวนหน้า : 774
  ขนาด : 14.5 x 21
  พิมพ์ครั้งที่ 3  :  กรกฎาคม  2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ฿ 280.00 ฿ 252.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๔๗๗
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น
  ภาค ๒ สอบสวน
  ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
  ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา
  ภาค ๕ พยานหลักฐาน
  ภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษา และค่าธรรมเนียม
  ภาค ๗ อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ
  การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐
  >>กฎกระทรวง / ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา / ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย / ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา / ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม / ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม / ระเบียบกระทรวงยุติธรรม /
  พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
  >> กฎกระทรวง / ข้อบังคับ กคพ. / ระเบียบกระทรวงยุติธรรม / ประกาศ กคพ.
  ดรรชนีค้นเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  ดรรชนีค้นเรื่องพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
  รหัสสินค้า :
  9786162697876
  รูปแบบ : 
  ปกอ่อน
  น้ำหนัก :
   850 กรัม
  จำนวนหน้า :
  406
  ขนาด :
  18.5 x 26 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่
  7 : พฤษภาคม 2562

คู่มือสอบ

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดย นายอภิรัฐ บุญทอง ฿ 180.00 ฿ 162.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่าเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่เข้าสอบในสนามสอบคัดเลือกเข้ารับราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ใช้ศึกษาทำความเข้าใจในเวลาที่น้อยลง แต่เนื้อหาสาระที่ใช้ในการสอบยังมีอยู่ครบถ้วน อีกทั้งการจัดเรียงหัวข้อยังเป็นไปตามหมวดของกฎหมายตามลำดับง่ายต่อการทำความเข้าใจ คำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อประกอบการศึกษาได้ถูกค้นจนเป็นปัจจุบัน

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง :
  อภิรัฐ บุญทอง
  รหัสสินค้า : 9786162699245
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 224
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คนไม่ใช่ เขียนตอบอะไรก็ผิด โดย นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร ฿ 150.00 ฿ 135.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1
  ตัวอย่างการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องในระดับชั้นปริญญาตรี
  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  กฎหมายปกครอง  กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  บทที่ 2 ตัวอย่างการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องในระดับชั้นสนามสอบของเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา
  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  กฎหมายปกครอง  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
  บทที่ 3 คำถามคำตอบที่…สงสัยเกี่ยวกับการเขียนตอบ..
  ถามตอบเกี่ยวกับการเขียนตอบข้อสอบ
  ถ้อยคำที่มักเขียนผิดในการเขียนตอบข้อสอบ
  ภาพตัวอย่างการเขียนตอบที่ผิด
  เกมบิงโก
  **พิมพ์ครั้งที่ 4 เพิ่มเติมรายละเอียดของการเขียนตอบที่ไม่ถูกต้องเล็กน้อย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : นันทัช กิจรานันทน์ , เทียนศิริ บุญโชควิทูร
  รหัสสินค้า : 9786162699184
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 184
  ขนาด : 14.5×21 ซม.
  พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรกฎาคม 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  เทคนิคการเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย โดย เกียรติยศ ศักดิ์แสง ฿ 80.00 ฿ 76.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  ความนำ
  ปัญหาการเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย
  ขั้นตอนหรือวิธีการศึกษาวิชากฎหมาย
  การเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย
  1. หลักเกณฑ์การตรวจและให้คะแนนข้อสอบวิชากฎหมาย
  2. ประเภทข้อสอบวิชากฎหมาย
  3. หลักเกณฑ์เบื้องต้นการเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย
  4. ข้อพิจารณาเปรียบเทียบเกี่ยวกับวิธีการตอบข้อสอบวิชากฎหมาย
  5. รูปแบบหรือลีลาการเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย
  6. เทคนิคในการอ่านข้อสอบวิชากฎหมายและการหาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย
  บทส่งท้าย

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : เกียรติยศ ศักดิ์แสง
  รหัสสินค้า : 9786165686600
  รูปแบบปกอ่อน
  น้ำหนัก : 150 กรัม
  จำนวนหน้า : 96 หน้า
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม. 
  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คู่มือวางแผนการสอบและหลักการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายในระดับนิติศาสตรบัณฑิต เนติบัณฑิตไทย อัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา โดย พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด และ วรัญญา ตรงพิสุทธิ์ศักดิ์ ฿ 290.00 ฿ 275.50

  บทคัดย่อ/สารบัญ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด และ วรัญญา ตรงพิสุทธิ์ศักดิ์

  รหัสสินค้า : 9786164972872
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 484
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  พิม์พครั้งที่ 2 : 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  คู่มือเตรียมสอบ ENGLISH สำหรับ ก.พ. ภาค ก และงานราชการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น นาคสีหราช ฿ 300.00 ฿ 285.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  หลักและไวยากรณ์
  การอ่านจับใจความ
  บทสนทนา
  คำศัพท์ที่จำเป็น
  แบบทดสอบพร้อมคำอธิบาย
  รวมข้อสอบเก่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : ผศ. ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช
  รหัสหนังสือ : 9786165653497
  จำนวนหน้า : 418
  ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 500 กรัม
  พิมพ์ครั้งที่ 6 : ธันวาคม 2562

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  รวมแนวข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง โดย กิตินันท์ พลสวัสดิ์ และคณะ ฿ 275.00 ฿ 261.25

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทที่ 1 แนวข้อสอบอนุกรม
  บทที่ 2 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
  บทที่ 3 แนวข้อสอบตารางข้อมูล
  บทที่ 4 แนวข้อสอบสดมภ์
  บทที่ 5 แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย
  บทที่ 6 แนวข้อสอบตรรกศาสตร์
  บทที่ 7 แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
  บทที่ 8 แนวข้อสอบเงื่อนไขทางภาษา
  บทที่ 9 แนวข้อสอบบทความ
  บทที่ 10 แนวข้อสอบความสอดคล้อง ความรัดกุม การสะกดคำ และความถูกต้องของประโยค
  บทที่ 11 แนวข้อสอบการจัดเรียงประโยค
  บทที่ 12 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
  บทที่ 13 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
  บทที่ 14 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
  บทที่ 15 แนวข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 1
  บทที่ 16 แนวข้อสอบเสมือนจริง ชุดที่ 2

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : กิตินันท์ พลสวัสดิ์, ภัทราภรณ์ สุขโสภี, ญาณิศา ประดิษฐ์บุญ
  รหัสสินค้า : 9786162009167
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวน : 280
  ขนาด : 19 x 25.4 ซม.

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั้งที่ 2 โดย อาจารย์ปฎิญญา นาฬิเกร์, อาจารย์เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร ฿ 295.00 ฿ 280.25

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  “สรุปเนื้อหาทั้ง 3 วิชาในเล่มเดียว” ได้แก่ ความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณ และด้านการหาเหตุผล), วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ”
  Part 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป

  – บทที่ 1 การคิดคำนวณ
  – บทที่ 2 การหาเหตุผล
  Part 2 ภาษาไทย
  – บทที่ 1 คำ
  – บทที่ 2 ประโยค
  – บทที่ 3 การวิเคราะห์บทความ
  – บทที่ 4 สำนวนโวหาร
  – บทที่ 5 การเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษา
  – แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 – ชุดที่ 5
  – เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 – ชุดที่ 5
  Part 3 ภาษาอังกฤษ
  – บทที่ 1 Grammar (หลักไวยากรณ์)
  – บทที่ 2 Vocabulary (คำศัพท์)
  – บทที่ 3 Reading (การอ่าน)
  – บทที่ 4 Conversation (การสนทนา)
  – แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 – ชุดที่ 5
  – เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 – ชุดที่ 5

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์ปฎิญญา นาฬิเกร์, อาจารย์เดชส์นรินทร์ วรรณเพ็ชร
  รหัสสินค้า : 9786164491526
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 1,100 กรัม
  จำนวน : 520
  ขนาด : 19 x 25.4 ซม.

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  พิชิตคณิต ก.พ. ภาค ก. (ความสามารถทั่วไป) ฉบับสอบผ่านจริง โดย กิตินันท์ พลสวัสดิ์ ฿ 260.00 ฿ 247.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  บทนำ การเตรียมตัวก่อนสอบ
  บทที่ 1 อนุกรม
  บทที่ 2 พื้นฐานคณิตศาสตร์
  บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล (ตารางข้อมูล)
  บทที่ 4 สดมภ์
  บทที่ 5 อุปมาอุปไมย
  บทที่ 6 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ (ตรรกศาสตร์)
  บทที่ 7 การสรุปความจากภาษา (เงื่อนไขทางภาษา)
  บทที่ 8 การสรุปความจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)
  บทที่ 9 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปชุดที่ 1
  บทที่ 10 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปชุดที่ 2
  บทที่ 11 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปชุดที่ 3

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : กิตินันท์ พลสวัสดิ์
  รหัสสินค้า : 9786164870260
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 650 กรัม
  จำนวน : 248
  ขนาด : 19 x 25.4 ซม.

 • Sale!
  img-book
  สั่งซื้อ
  แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด ก.พ. พิชิตข้อสอบเต็ม100% ภายใน 3 วัน โดย อาจารย์สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝนติวเตอร์) และ ทีม Think Beyond Genius ฿ 280.00 ฿ 266.00

  บทคัดย่อ/สารบัญ
  รวมข้อสอบ ก.พ. ที่ออกบ่อยเกือบทุกรอบมาไว้ในเล่มเดียว จัดทำแนวข้อสอบที่ใกล้เคียง กับข้อสอบจริงในสนามสอบ ที่ออกบ่อยในทุกๆ ครั้งที่มีการสอบมารวมกันเอาไว้ในเล่มนี้ จึงเป็นจุดขายที่ว่าหากผู้อ่านท่านใดได้อ่าน ได้ทบทวน ได้ทดลองทำโจทย์แล้ว จะเกิดวามคุ้นเคยกับข้อสอบที่ออกสอบในสนามสอบจริง จะส่งผลให้โอกาสในการทำข้อสอบได้ถูกต้องสูงมาก อันจะนำไปสู่การสอบผ่าน ได้มากกว่าหนังสือเล่มอื่นๆ
  1. วิชาภาษาไทย
  >> 1.1 ด้านความเข้าใจภาษา
  >> 1.2 ด้านการใช้ภาษา
  2. วิชาความสามารถทั่วไป
  >> 2.1 ความสามารถด้านการคิดคำนวน
  >> 2.2 ความสามารถด้านเหตุผล
  3. วิชาภาษาอังกฤษ

  รายละเอียด
  ชื่อผู้แต่ง : อาจารย์สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝนติวเตอร์) และ ทีม Think Beyond Genius
  รหัสสินค้า : 9786164491687
  รูปแบบ : ปกอ่อน
  น้ำหนัก : 700 กรัม
  จำนวน : 300
  ขนาด : 19 x 25.4 ซม.

 • Sale!
  img-book